Xintela AB Delårsrapport januari – september 2022

2022-11-25 07:30:00

Sammanfattning av delårsrapporten
Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Tredje kvartalet 2022 för koncernen
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
Resultatet före och efter skatt uppgick till -14 456 (-15 892) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 (-0,20) SEK.

Första nio månaderna 2022 för koncernen
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
Resultatet före och efter skatt uppgick till -49 781 (-42 591) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 (-0,53) SEK.
 
Tredje kvartalet 2022 för moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
Resultatet före och efter skatt uppgick till -9 197 (-10 910) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 (-0,13) SEK.
 
Första nio månaderna 2022 för moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
Resultatet före och efter skatt uppgick till -31 786 (-31 752) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,23 (-0,39) SEK.
Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2022 till 59 (77) %.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022
» Xintela erhåller godkännande för klinisk studie med XSTEM® på svårläkta venösa bensår (5 juli 2022)
» Xintela offentliggör utfall i företrädesemissionen och beslutar om riktad nyemission om 10 MSEK (18 juli 2022)
» Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (18 juli 2022)
» Per Norlén kommer att sluta som vd för Targinta (2 augusti 2022)
» Kommuniké från extra bolagsstämma i Xintela AB (3 augusti 2022)
» Uttalande från styrelsen för Xintela med anledning av Flerie Invest AB:s budpliktsbud. (31 augusti 2022)
» Targinta presenterar positiva prekliniska data för ADC-antikroppen TARG9. (1 september 2022)
» Xintela startar klinisk studie med XSTEM för svårläkta bensår (20 september 2022)
» Targinta utser Peter Ekolind till tillförordnad vd (22 september 2022)
» Xintela har genomfört doseringen på första dosnivån av XSTEM i den kliniska studien för knäartros (30 september 2022)

Väsentliga händelser efter periodens utgång
» Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ) (26 oktober 2022)
» Xintela säkrar finansiering om 25 miljoner kronor och beslutar om en riktad emission av konvertibler (26 oktober 2022)
» Xintela föreslår Thomas Eldered som ny styrelseledamot (31 oktober 2022).
» Xintela startar nästa dosnivå av XSTEM i klinisk studie för knäartros (9 november 2022)
» Targinta planerar för klinisk fas 0 studie (24 november 2022)

Den fullständiga rapporten bifogas som pdf och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.xintela.se/investerare#rapporter

MFN