XANO: BEDÖMS PRESTERA FORTSATT VÄL, UTVÄRDERAR FÖRVÄRVSOBJEKT

2021-07-13 13:23:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Xano genererade en omsättningsökning om drygt 50 procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period året innan, varav 40 procent var organisk tillväxt. Samtidigt ökade rörelseresultatet med närmare 80 procent.

"Ett högt kapacitetsutnyttjande och en fördelaktig produktmix är de främsta anledningarna till det starka utfallet i perioden", skriver vd Lennart Persson i delårsrapporten.

Under jämförelsekvartalet påverkades Xano negativt av coronapandemins inledande effekter i form av bland annat periodvisa produktionsuppehåll hos kunder.

Marknadsutvecklingen under det nyligen gångna kvartalet har varit gynnsam men Xano-chefen ser en viss stabilisering inom vissa sektorer.

"Medicintekniksektorn har vuxit ytterligare men vi har sett en viss stabilisering av den tidigare mycket branta tillväxtkurvan", skriver han.

Aktiviteterna inom det för koncernen förhållandevis nya verksamhetsområdet batterier till elektriska fordon har tagit rejäl fart de senaste månaderna.

"Här har flera order avseende omfattande automationsuppdrag i såväl Europa som Nordamerika erhållits. Försäljningen inom övriga sektorer har generellt legat på en stabil nivå", skriver Lennart Persson.

Inom affärsenheten Industrial Products ökade omsättningen med 27 procent medan rörelseresultatet förbättrades med 40 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

"Försäljningen av företagens egna produkter har haft en fortsatt stigande trend och har bidragit till stärkta marginaler. Tillväxten har varit speciellt tydlig avseende infrastrukturlösningar samtidigt som ytterligare stabilisering skett inom fordonssektorn", understryker han.

Angående den framtida utvecklingen skriver han att affärsenheter har en orderingång som innebär att koncernen som helhet bedöms kunna prestera fortsatt väl i närtid.

"Vårt fokus på lönsam tillväxt med strategiskt försäljningsarbete som utgångspunkt har ytterligare skärpts. Långsiktiga relationer har givit affärsmöjligheter inom nya verksamhetsområden och på nya marknader, satsningar som nu intensifieras".

I spåren av en minskad smittspridning ser bolaget inom kort möjligheter till att öka sin närvaro i olika sammanhang, till exempel inom materialförsörjning.

Vidare har fyra företag de senaste åtta månaderna förvärvats av koncernen och mer kan det bli.

"Det finns fortsatt många intressanta förvärvsobjekt att utvärdera och det är ett arbete som i likhet med tidigare är högt prioriterat", avslutar Lennart Persson.Direkt-SE