XANO│Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

2022-05-05 13:00:00

FÖRSTA KVARTALET
»    Nettoomsättningen var 985 MSEK (698)
»    Rörelseresultatet uppgick till 146 MSEK (103)
»    Resultat före skatt uppgick till 138 MSEK (104) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 108 MSEK (81)
»    Resultat per aktie var 3:72 SEK (2:80)

VD:S KOMMENTARER TILL KONCERNENS UTVECKLING UNDER PERIODEN
Koncernen
Jämfört med föregående års inledande kvartal såg vi en omsättningsökning överstigande 40 procent. Drygt hälften var organisk tillväxt och resterande del adderades via de förvärv som genomfördes under 2021. Resultatmässigt presterade vi sammantaget ett starkt utfall med bibehållet goda marginaler. Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster var inledningsvis fortsatt stabil men mot slutet av kvartalet erfor vi generellt en något avtagande aktivitetsnivå. Genom ett nära samarbete med kunder och leverantörer hanterade våra företag svårigheterna kopplade till bristen på komponenter och material på ett bra sätt. Ökande personalfrånvaro kopplad till covid-19 och utsträckta ledtider till trots, hade vi alltjämt en god leveransförmåga.  
    I förhållande till jämförelseperioden ökade omsättningen med 41 procent, varav 21 procent var organisk tillväxt. Rörelseresultatet förbättrades med 41 procent och rörelsemarginalen uppgick till 14,8 procent (14,8). Vinstmarginalen var 14,0 procent (14,9).

Affärsenheten Industrial Products
Inom affärsenheten Industrial Products ökade omsättningen med 52 procent, varav 23 procent tillkom via förvärv. Rörelseresultatet förbättrades med 44 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 
    Den organiska tillväxten tillkom genom något högre produktionsvolymer än i jämförelseperioden men var huvudsakligen relaterad till genomförda prisjusteringar. Resultatet stärktes av kompensation för tidigare prisökningar men påverkades negativt av väsentligt högre kostnader för material, energi och transporter. Nytillkomna PRM bidrog positivt och har acklimatiserat sig väl i gruppen. Affärsenhetens uttalade fokus på hållbar produktion genererade nya affärsmöjligheter. Sammantaget var efterfrågan stabil men en viss avmattning märktes mot slutet av perioden.

Affärsenheten Industrial Solutions
Omsättningen inom affärsenheten Industrial Solutions steg med 52 procent, varav 26 procent tillkom via förvärv. Rörelseresultatet förbättrades med 64 procent i relation till jämförelseperioden. 
    Föregående års förvärvade verksamheter gav goda tillskott och affärsenheten genererade sammantaget ett starkt utfall. Inom gruppen varierade dock förutsättningarna. De gemensamma utmaningarna var huvudsakligen kopplade till leverantörskedjan. God framförhållning och nära kundrelationer innebar fortsatta framgångar avseende kontraktsuppdrag. Stora delar av den projektrelaterade verksamheten utvecklades också väl medan andra områden påverkades av bland annat brist på insatsvaror. Efterfrågan låg fortsatt på en stabil nivå men signaler från kunder inom framför allt förpackningsindustrin indikerar en generellt lägre investeringsnivå framöver.

Affärsenheten Precision Technology
I förhållande till motsvarande period föregående år redovisade affärsenheten Precision Technology oförändrad omsättning och ett 8 procent lägre rörelseresultat.  
    Efterfrågan inom sektorer som under en längre tid haft en brant stigande kurva har återgått till en mer normaliserad nivå. Det är framför allt affärsenhetens större kunder som till följd av material- och komponentbrist i underleverantörsleden skjutit fram avrop och skruvat ned sina prognoser. Våra företag uppvisade varierande utveckling utifrån respektive kundmix men påverkades alla av bland annat prisökningar och materialbrister. Tack vare en god anpassningsförmåga och effektivitetsförbättringar via genomförda investeringar genererade affärsenheten fortsatt starka marginaler.

Framtida utveckling
Vi har en längre period med starka resultat bakom oss och härigenom en solid finansiell ställning. Det goda utfallet under årets inledande kvartal stärkte koncernen ytterligare.
    Ser vi framåt finns det dock många omvärldsfaktorer som oroar. Personalfrånvaro relaterad till covid-19 befaras hålla i sig samtidigt som eskalerande materialpriser och långa leveranstider nu påverkar de flesta av våra verksamheter i någon grad. När det gäller insatskomponenter är det huvudsakligen den bristande tillgången till halvledare som är besvärande. Den har påverkat oss under Q1 och fortsätter att störa våra processer framöver i form av förseningar i olika projekt. Världsläget påverkar också investeringsviljan hos framför allt större aktörer men en allmän inflation skapar återhållsamhet i alla konsumtionsled. Så här långt har vi inte identifierat någon direkt effekt på koncernen med anledning av kriget i Ukraina. De sanktioner som införs mot Ryssland, liksom eventuella motåtgärder, kan dock komma att påverka delar av vår verksamhet, exempelvis i form av bristande tillgång till energi. De svårigheter som redan finns kring material- och komponentförsörjning riskerar dessutom att tillta.
    Vi väljer att vara offensiva och fortsätter våra satsningar inom angränsande verksamhetsområden och på nya marknader. Intressanta strategiska samarbeten har inletts när det gäller exempelvis batterier till elfordon. Vidare innebär de senaste årens framgångar på den nordamerikanska marknaden att vi framöver ökar vår närvaro där.
    Ungefär hälften av koncernens volymer produceras på direkt uppdrag av kunder. Signaler från flera av dessa indikerar successivt lägre uttagsnivåer och sjunkande efterfrågan framöver. För att balansera detta förstärker vi resurserna kopplade till våra egna produkter genom en högre utvecklingstakt och intensifierade marknadsaktiviteter.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 13:00 CEST.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 3,4 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.
 

Cision