XANO│Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

2021-07-13 13:00:00

DELÅRSPERIODEN
»    Nettoomsättningen var 1 522 MSEK (1 084)
»    Rörelseresultatet uppgick till 226 MSEK (126)
»    Resultat före skatt uppgick till 221 MSEK (116) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 172 MSEK (89)
»    Resultat per aktie var 5:93 SEK (3:20)
ANDRA KVARTALET
»    Nettoomsättningen var 824 MSEK (546)
»    Rörelseresultatet uppgick till 123 MSEK (69)
»    Resultat före skatt uppgick till 117 MSEK (64) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 91 MSEK (49)
»    Resultat per aktie var 3:13 SEK (1:77)
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
»    Förvärv av CPS i Nederländerna
»    Förvärv av CIM i Danmark
VD:S KOMMENTARER TILL KONCERNENS UTVECKLING UNDER PERIODEN
Koncernen
Vi såg en god organisk tillväxt och presterade ytterligare stärkt lönsamhet under det andra kvartalet. Koncernens verksamhet genererade en omsättningsökning om drygt 50 procent jämfört med motsvarande period föregående år, varav 40 procent var organisk tillväxt. Samtidigt ökade rörelseresultatet med närmare 80 procent. Ett högt kapacitetsutnyttjande och en fördelaktig produktmix är de främsta anledningarna till det starka utfallet i perioden. Under jämförelsekvartalet påverkades vi negativt av coronapandemins inledande effekter i form av bland annat periodvisa produktionsuppehåll hos kunder.
    Marknadsutvecklingen har i stort sett varit gynnsam. Medicintekniksektorn har vuxit ytterligare men vi har sett en viss stabilisering av den tidigare mycket branta tillväxtkurvan. Aktiviteterna inom det för koncernen förhållandevis nya verksamhetsområdet batterier till elektriska fordon har tagit rejäl fart de senaste månaderna. Här har flera order avseende omfattande automationsuppdrag i såväl Europa som Nordamerika erhållits. Försäljningen inom övriga sektorer har generellt legat på en stabil nivå.
    De två företag som förvärvades strax före årsskiftet och de ytterligare två som tillkom i maj i år har bidragit på ett positivt sätt. Implementeringsarbetet pågår med hög prioritet och intressanta samarbeten har redan etablerats inom respektive affärsenhet.
    I jämförelse med första halvåret föregående år ökade omsättningen med 40 procent, varav 32 procent var organisk tillväxt. Rörelseresultatet förbättrades med 80 procent och rörelsemarginalen steg från 11,6 till 14,8 procent. Vinstmarginalen var 14,5 procent.
Affärsenheten Industrial Products
Inom affärsenheten Industrial Products ökade omsättningen med 27 procent medan rörelseresultatet förbättrades med 40 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
    Försäljningen av företagens egna produkter har haft en fortsatt stigande trend och har bidragit till stärkta marginaler. Tillväxten har varit speciellt tydlig avseende infrastrukturlösningar samtidigt som ytterligare stabilisering skett inom fordonssektorn. Allt fler strategiska diskussioner kring hållbara leveranser förs med kunder, exempelvis fordonstillverkare. Den här typen av samarbeten ligger helt i linje med affärsenhetens hållbarhetsfokus och genererar dessutom nya affärsmöjligheter. Företagen genomför gemensamma aktiviteter kopplade till i första hand materialåtervinning, energieffektivitet och minskade klimatutsläpp.
Affärsenheten Industrial Solutions
Omsättningen inom affärsenheten Industrial Solutions steg med 37 procent, varav 5 procent avsåg förvärvade verksamheter. Rörelseresultatet förbättrades med 83 procent i relation till jämförelseperioden.
    Sektorer som hållbara energilösningar, livsmedel och medicinteknik har haft en stark utveckling. Som exempel har stora order avseende automationslösningar för tillverkning av batterier till elektriska fordon erhållits under perioden. Tillskotten av CPS och CIM har under den korta tid som passerat sedan förvärven injicerat ytterligare energi i affärsenheten. CIM är redan i uppstartsfas avseende utvecklingssamarbeten med några av systerföretagen. Kvarvarande reserestriktioner har fortsatt hämmat delar av projektverksamheten men mot slutet av perioden har situationen ljusnat. 
Affärsenheten Precision Technology
Affärsenheten Precision Technology redovisade en omsättningstillväxt om 74 procent, varav 33 procent tillkom via förvärv. Rörelseresultatet överträffade jämförelseperiodens med 104 procent.
    Överlag har berörda branscher utvecklats väl och affärsenhetens företag har genomfört sina uppdrag på ett effektivt sätt. Den organiska tillväxten var betydande och genom att nyttja tillgängliga resurser optimalt har lönsamheten samtidigt stärkts väsentligt. Här har också de nyförvärvade företagen bidragit i hög grad. Det pågående implementeringsarbetet med de nya verksamheterna har lagt grunden för ett samarbete på en ny nivå inom affärsenheten.
Framtida utveckling
Samtliga affärsenheter har en orderingång som innebär att koncernen som helhet bedöms kunna prestera fortsatt väl i närtid. Vårt fokus på lönsam tillväxt med strategiskt försäljningsarbete som utgångspunkt har ytterligare skärpts. Långsiktiga relationer har givit affärsmöjligheter inom nya verksamhetsområden och på nya marknader, satsningar som nu intensifieras. Vi har också ett viktigt arbete framför oss med att på bästa sätt integrera våra nyförvärvade företag. Detta gäller i synnerhet Lasertech och CIM där det finns omedelbara synergier med i första hand systerföretagen inom respektive affärsenhet. 
    Massvaccinationerna mot coronaviruset tycks så här långt ha en avsevärt bromsande verkan på smittspridningen. Vi ser fram emot att inom kort få möjligheter att öka vår närvaro i olika sammanhang. I spåren av pandemin har materialförsörjningen blivit en punkt som hamnat allt högre upp på agendan. I likhet med föregående kvartal har vi inte upplevt några större störningar i våra verksamheter kopplade till tillgången på komponenter och material. Det finns dock en viss oro för att brist på insatsvaror kan ha en dämpande effekt på vår utveckling framöver.
    Koncernens kraftiga organiska tillväxt innebär att vi behöver utöka vår kapacitet. Omfattande investeringar genomförs avseende såväl maskiner som lokalytor. Resurser tillförs också för att skruva upp takten på arbetet med att säkra våra produkter ur ett hållbarhetsperspektiv. Här är långsiktiga samarbeten med våra kunder mycket betydelsefulla.
    Vi har under de senaste åtta månaderna välkomnat fyra nya företag till koncernen. Det finns fortsatt många intressanta förvärvsobjekt att utvärdera och det är ett arbete som i likhet med tidigare är högt prioriterat.
Se vidare bifogad rapport.
För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl. 13:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2,7 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 300. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Cision