XANO│Bokslutskommuniké 2021

2022-02-10 14:00:00

HELÅRET
»    Nettoomsättningen var 3 151 MSEK (2 239)
»    Rörelseresultatet uppgick till 453 MSEK (274)
»    Resultat före skatt uppgick till 433 MSEK (251) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 342 MSEK (195)
»    Resultat per aktie var 11:80 SEK (6:86)
»    Föreslagen utdelning per aktie 3:50 SEK (2:50)
»    Föreslagen aktiesplit 2:1

FJÄRDE KVARTALET
»    Nettoomsättningen var 883 MSEK (630)
»    Rörelseresultatet uppgick till 114 MSEK (83)
»    Resultat före skatt uppgick till 107 MSEK (76) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 88 MSEK (60)
»    Resultat per aktie var 3:02 SEK (2:09)

Viktiga händelser under perioden
»    Förvärv av CPS i Nederländerna
»    Förvärv av CIM i Danmark
»    Förvärv av PRM i Nederländerna

VD:S KOMMENTARER TILL KONCERNENS UTVECKLING UNDER PERIODEN
Koncernen
Vi kan summera ännu ett år som koncernens starkaste hittills. Via såväl egen expansion som tillskott av förvärvade verksamheter visar vi omsättningsmässigt en ökning överstigande 40 procent jämfört med föregående år. Sammantaget har vi också lyckats stärka våra marginaler. Flexibla verksamheter med engagerade och ansvarstagande medarbetare har återigen visat att utmaningar kan bli möjligheter. God innovationsförmåga och anpassningsbarhet har varit vitala begrepp inom koncernen. Vi har kunnat upprätthålla hög kvalitet och leveransprecision även under pressade förhållanden. Genom löpande uppdatering och utveckling av våra egna produkter och lösningar har försäljningen av dessa vuxit stadigt, vilket påverkat lönsamheten positivt. Samtliga affärsenheter presterar väl men det finns alltjämt områden med förbättringspotential.
    Under årets avslutande kvartal var tillväxten 40 procent jämfört med motsvarande period 2020. Nytillkomna företag bidrog i hög grad men vi hade också en god organisk expansion om 19 procent. Rörelseresultatet steg med 37 procent och genererade en rörelsemarginal om 12,9 procent.
    I jämförelse med föregående år ökade omsättningen för helåret 2021 med 41 procent, varav 25 procent var organisk tillväxt. Rörelseresultatet förbättrades med 66 procent och rörelsemarginalen steg från 12,2 till 14,4 procent. Vinstmarginalen var 13,8 procent (11,2). Årets resultat innefattar engångsposter om 8 MSEK avseende utbetalning av medel för den kollektivavtalade AGS-försäkringen. Exklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 14,1 procent (12,2) och vinstmarginalen till 13,5 procent (11,2).

Affärsenheten Industrial Products
Inom affärsenheten Industrial Products ökade omsättningen med 28 procent, varav 4 procent relaterade till förvärvade verksamheter. Rörelseresultatet förbättrades med 26 procent jämfört med föregående år.
    Affärsenheten redovisar god tillväxt för framför allt egenutvecklade produkter där utbudet ständigt vidareutvecklas och kompletteras med hållbarhet i fokus. Via förvärvet av PRM, som har egna resurser för återvinning och återanvändning av plastmaterial, har affärsenheten ytterligare stärkt sin miljöprofil. Detta är en viktig konkurrensfaktor då kunderna lägger allt större fokus på produkter och lösningar som medför minskade klimatutsläpp. Som underleverantörer inom fordonssektorn har några av företagen haft utmaningar med framskjutna projekt och produktionsuppehåll hos kunder på grund av brist på insatsvaror. Genom aktiv kostnadskontroll och en sammantaget fördelaktig produktionsmix har dock lönsamheten bibehållits på en god nivå.

Affärsenheten Industrial Solutions
Omsättningen inom affärsenheten Industrial Solutions steg med 41 procent, varav 16 procent avsåg förvärvade verksamheter. Rörelseresultatet ökade med 66 procent i relation till föregående år.
    Inflödet av projektuppdrag var högt under året och genomförda leveranser genererade ett gott utfall. Efter gradvis lättande restriktioner kunde också fler installationer och serviceuppdrag ske enligt plan. Samverkan inom affärsenheten intensifierades ytterligare till följd av erhållna nya projekt där flera av systerföretagen är involverade. Flera av projekten avser angränsande marknadssegment med goda utvecklingsmöjligheter. Marknadssatsningarna i Nordamerika tog mot slutet av året ny fart efter att tidigare ha hämmats av rådande restriktioner. Pandemin har fortsatt haft påverkan i form av bland annat personalfrånvaro och komponentbrist i leverantörsledet.

Affärsenheten Precision Technology
Affärsenheten Precision Technology redovisade en omsättningstillväxt om 60 procent, varav 29 procent tillkom via förvärv. Rörelseresultatet överträffade föregående års utfall med 105 procent.
    Volymökningen relaterade i all huvudsak till medicintekniksektorn, som är ett dominerande kundsegment inom affärsenheten. Företagen kunde på ett bra sätt förvalta de affärsmöjligheter som härigenom skapades och presterade över alla förväntningar. Inom övriga branschsegment varierade utvecklingen och under senare delen av året påverkades kunder inom flertalet sektorer av en alltmer utbredd komponentbrist. Smarta investeringar och hög flexibilitet hos våra företag begränsade påverkan under året och affärsenheten visade fortsatt god tillväxt och lönsamhet.

Framtida utveckling
Genom koncernens goda utfall under 2021 förstärks vår redan tidigare solida finansiella ställning. Trenden i orderingång har under en längre period varit stigande och vid ingången av 2022 är orderstocken klart högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Detta indikerar en positiv marknadsutveckling även framöver. Det finns dock några påtagliga utmaningar. I första hand upplever vi den rådande globala bristen på material och komponenter som oroande. Ihållande begränsningar i leveranser av insatsvaror skulle innebära ökade kostnader och utsträckta ledtider. I spåren av pandemin finns kvardröjande effekter som hämmar delar av vår verksamhet, bland annat ser vi på nytt ökande personalfrånvaro kopplad till covid.
    Som jag nämnde inledningsvis har vi dock visat att vi kan vända utmaningar till möjligheter och våra långsiktiga planer ligger fast. Via ett fokuserat strategiskt arbete har vi löpande kunnat flytta fram våra marknadspositioner. Våra senaste förvärv kompletterar övrig verksamhet väl och adderar i vissa fall något helt nytt. Det handlar bland annat om tillgång till angränsande kund- och marknadssegment samt expertis inom nischade teknikområden. Härigenom skapas ytterligare affärsmöjligheter. För att tillgodogöra oss de fördelar förvärven medför sker investeringar i form av marknadssatsningar och kapacitetsförstärkningar. I det korta perspektivet genererar dessa aktiviteter ökade kostnader men på längre sikt utvidgar vi vår plattform för fortsatt utveckling. Framtidsplanerna omfattar även fler förvärv och vi utvärderar hela tiden företag som kan förstärka och komplettera koncernens verksamhet.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 14:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 3,2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.
 

Cision