VNV Global AB (publ) Delårsrapport avseende första kvartalet 2022

2022-04-21 08:00:00


Substansvärde (NAV) och finansiellt resultat för första kvartalet 2022

VNV Global AB (publ) (”VNV Global”)-koncernens substansvärde uppgick till 1 174,47 miljoner US-dollar (USD) den 31 mars 2022 (31 december 2021: 1 401,13), motsvarande 10,22 USD per aktie (31 december 2021: 12,13). Givet en växelkurs SEK/USD om 9,3024 var värdena 10 925,38miljoner svenska kronor (SEK) (31 december 2021: 12 663,61) respektive 95,10 SEK per aktie (31 december 2021: 109,63).

Substansvärdet per aktie i USD minskade med -15,79% och i SEK med -13,33%.

Periodens resultat uppgick till -221,71 miljoner USD (23,68 för perioden 1 januari 2021–31 mars 2021), huvudsakligen från omvärderingar iBabylon (-83,8 miljoner USD), Gett (-80,7 miljoner USD) samt ryska och ukrainska portföljbolag (-46,9 miljoner USD). 

Resultat per aktie uppgick under perioden till -1,92 USD (0,24).

Viktiga händelser under kvartalet 1 januari 2022–31 mars 2022

Investeringar: Under det första kvartalet 2022 investerade VNV Global totalt 60,4 miljoner USD, främst i Wasoko (20,0 miljoner USD), Breadfast (7,9 miljoner USD), HousingAnywhere (5,9 miljoner USD) och Booksy (5,0 miljoner USD).

Wasoko: Wasoko (tidigare Sokowatch) är en ledande B2B marknadsplats i Afrika som erbjuder konsumtionsvaror med gratis leverans och finansieringslösningar till informella dagligvaruhandlare i Afrika, vilket är en marknad på totalt 600 miljarder USD.

Swvl: Swvl slutförde sitt SPAC-samgående den 31 mars 2022 och noterades på Nasdaq under kortnamnet SWVL. VNV Global äger 14,4 miljoner aktier (11.2% ägarandel) i bolaget. SWVL erbjuder en tillförlitlig on-demand-tjänst med intercity-, intracity-, B2B- och B2G-transporter utförd av tredje part i mer än 100 städer, i över 20 länder.

Gett: Bolaget meddelade att det avslutat sina SPAC-planer på grund av den generella marknadsvolatiliteten samt att bolaget skall lämna den ryska marknaden.

Obligationslån 2022/2025: I januari 2022 placerade VNV Global framgångsrikt ett nytt seniort icke säkerställt obligationslån. Obligationerna, med ett initialt belopp om 1 200 miljoner SEK inom en ram om 2 000 miljoner SEK, har en löptid på tre år och löper med en fast kupong om 5,00 procent per år.

Återköp av egna aktier: Bolaget återköpte 628 959 stamaktier under första kvartalet 2022. De återköpta aktierna innehas i egen bok.
 
Viktiga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsperiodens slut.
 

Bolaget kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv presentation torsdagen den 21 april 2022 klockan 15:00 CEST (09:00 a.m. EDT). För att delta i telefonkonferens och webcast se separat pressrelease torsdagen den 14 april 2022, på sv.vnv.global.

MFN