Vivesto och Elevar avser överlåta Elevars rättigheter och skyldigheter för Apealea till tredje part

2023-03-24 18:35:00

Solna den 24 mars 2023 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat forsknings- och utvecklingsbolag, har informerats om att Elevar Therapeutics Inc., som innehar rättigheterna att kommersialisera Vivestos cancerprodukt Apealea®, har för avsikt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter för produkten till tredje part. En överföring av rättigheterna och skyldigheterna för produkten skulle kräva Vivestos samtycke, och något sådant samtycke har ännu inte getts.

Beaktat Apealeas kommersialiserings- och utvecklingsframsteg kan en överlåtelse ligga i Vivestos intresse. Med tanke på nuvarande osäkerhet kring Apealeas lanseringsaktiviteter kommer Vivesto att skriva ned balansräkningsposter om preliminärt totalt 190 MSEK. Detta kommer inte ha någon påverkan på bolagets kassaflöde eller någon annan materiel påverkan på bolagets finansiella ställning i övrigt.

"En ny samarbetspartner skulle kunna ge nytt liv åt Apealea-projektet", säger Erik Kinnman, vd på Vivesto. "Vi kommer nu tillsammans med Elevar grundligt utforska alla möjligheter som kan uppstå i denna nya situation, och dessutom arbeta för att hitta en partner för Kina, som vi ser som en väsentlig och prioriterad marknad”.

Vivesto och Elevar ingick 2020 ett globalt strategiskt partnerskap för kommersialiseringen av Apealea, vilket gav Elevar en exklusiv rätt att kommersialisera Apealea. Enligt avtalet har Elevar rätt att utlicensiera Apealea till andra strategiska partners, och sådana underlicenser har beviljats till Inceptua SA i Europa, Taiba Middle East FZ LLC avseende vissa länder i MENA-regionen, samt till Tanner Pharma Group Inc. i Sydamerika.

Elevar har informerat Vivesto om att bolaget avbryter arbetet att utveckla och kommersialisera Apealea och att de i stället arbetar för att överlåta sina rättigheter och skyldigheter. Vivestos uppfattning är att lanseringen och försäljningen i Europa utvecklas långsammare än förväntat, delvis på grund av att Elevar enbart kunnat förse Inceptua med begränsad tillgång av Apealea.

Vivesto bedömer att en överföring kan ligga i Vivestos intresse. Vivesto har därför informerat Elevar om att Vivesto är öppet för att granska en begäran från Elevar om att överlåta rättigheterna och skyldigheterna för Apealea, och att Vivesto är redo att i god tro förhandla om villkoren för en sådan överföring.

Mot bakgrund av den ökade osäkerheten kring kommersialiseringen av Apealea har Vivesto gjort en nedskrivningsprövning av projektets bokförda värden, som per den 31 december 2022 uppgick till 229 MSEK, och beslutat att skriva ned en del av de aktiverade utvecklingskostnaderna. Nedskrivningsbeloppet är preliminärt beräknat till 180 MSEK, vilket kommer att redovisas som en kostnad. Dessutom kommer inventarier och annan utrustning att skrivas ned med 10 MSEK. Nedskrivningarna kommer att inkluderas i årsredovisningen för 2022, som kommer att offentliggöras i april 2023. Dessa nedskrivningar har ingen kassaflödespåverkan eller någon annan materiel påverkan på bolagets finansiella ställning i övrigt.

För ytterligare information:
Erik Kinnman, vd Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB

Vivesto är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.

MFN