Vivesto inleder klinisk utveckling av Paccal Vet inom veterinäronkologi

2023-03-20 07:00:00

Solna den 20 mars 2023 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat forsknings- och utvecklingsbolag, meddelar idag att bolaget beslutat att inleda klinisk utveckling av den veterinäronkologiska läkemedelskandidaten Paccal Vet (paklitaxel micellar). En klinisk effektstudie med Paccal Vet i hund inom cancerindikationerna hemangiosarkom och malignt melanom är planerad att starta under andra halvåret 2023.

Behovet av säker och effektiv cancerbehandling i hundar är stort och ökar i takt med att antalet sällskapsdjur växer. Det finns 90 miljoner hundar i USA och 93 miljoner hundar i EU 2021. Cirka 1,5 miljoner hundar får cancer på vardera marknaden per år. Det finns idag få godkända läkemedel för behandling av cancer i hund och nuvarande paklitaxel-formuleringar tolereras inte av hundar och kan därför inte användas.

Vivestos läkemedelskandidat Paccal Vet är paklitaxel formulerad med bolagets XR-17-teknologi, vilket möjliggör god löslighet utan de icke-önskade effekter som traditionella formuleringar innehållande lösningsmedel ger. En första begränsad klinisk effektstudie planeras för att i ett första steg utvärdera Paccal Vet inom indikationerna hemangiosarkom och malignt melanom. Det finns inga godkända kemoterapibehandlingar för dessa diagnoser hos hundar.

”De veterinäronkologiska läkemedel som finns att tillgå idag är inte alltid utvecklade för att användas till husdjur och kan vara förknippade med biverkningar och bristande effekt. Med Paccal Vet adresserar vi ett område med stort medicinskt behov av bättre behandlingsalternativ och en marknad i kraftig tillväxt. En grundlig genomlysning av tidigare kliniska studier med Paccal Vet har påvisat gynnsam effekt och säkerhet. Genom att ändra behandlingsstrategi och gå in i indikationer med stort medicinskt behov har vi sammantaget ett attraktivt utvecklingsläge och förhoppningsvis en relativt snabb väg till marknad. Vi ser nu fram emot att starta den kliniska utvecklingen med målsättningen att kunna ta in första patienten under hösten”, kommenterar Erik Kinnman, vd på Vivesto.

Vivesto har tidigare visat på god säkerhet av Paccal Vet vid behandling av olika cancertyper i hundar. Avsaknad av lösningsmedlet cremofor, som hundar är särskilt känsliga för, minskar risken för allvarliga biverkningar och död orsakade av behandlingen. Paccal Vet kräver inte heller tillsats av humant albumin, som vid användning i hund kan orsaka överkänslighetsreaktioner och reducerad behandlingseffekt.

Om hemangiosarkom i hund

Hemangiosarkom är en av de vanligaste maligna cancerformerna hos hundar och den är förknippad med en dålig prognos, med mindre än 10 procent av hundarna som överlever 12 månader. Antalet hundar som diagnostiseras med hemangiosarkom årligen i USA och Europa uppgår till cirka 75 000 per marknad. Hundar med hemangiosarkom visar sällan kliniska symptom förrän tumören har blivit mycket stor och spridits. Hemangiosarkom drabbar vanligtvis äldre hundar (>8 år) av alla raser. Tumören dyker normalt upp på mjälten, högra hjärtbasen eller levern, men kan också finnas på huden och andra ställen som bennjurarurinblåsamusklermunnen och det centrala nervsystemet.

Behandlingsalternativ för hemangiosarkom inkluderar kirurgi och adjuvant kemoterapi. Medianöverlevnadstider för hundar med hemangiosarkom i mjälten och som genomgår enbart operation är cirka 3 månader. Kemoterapeutiska medel används för att hantera återstående metastaserad sjukdom efter kirurgi. De vanligaste kemoterapiprogrammen som används idag kan förlänga överlevnaden med hemangiosarkom från mjälten med i genomsnitt 6,5 månader.

Om malignt melanom i hund
Antalet hundar som diagnostiseras med maligna melanom årligen i USA och Europa uppgår till cirka 60 000 per marknad. Den vanligaste primära lokalisationen är munhålan (80 procent), men andra primära ställen inkluderar huden, områden mellan hud och slemhinna, nagelbädd samt trampdyna. Orala och digitala melanom är mer aggressiva än på andra anatomiska platser, med en medianöverlevnadstid på 65 dagar (oral cancer) hos hundar som lämnas obehandlade.

Maligna melanom är mycket spridningsbenägna och sprider sig i första hand till lokala lymfknutor och lungor. Kirurgi och/eller strålbehandling är de viktigaste behandlingsalternativen idag och riktar in sig på lokal sjukdom, därför är metastaserande sjukdom fortfarande den främsta dödsorsaken för hundar med malignt melanom Följaktligen övervägs kemoterapi också för behandling av metastaserande och icke-opererbart melanom. 20-30 procent svarar på nuvarande tillgänglig behandling.


För ytterligare information:
Erik Kinnman, vd Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB

Vivesto är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.

MFN