Vitrolife AB (publ): Vitrolife slutför förvärvet av Igenomix och genomför en apportemission

2021-11-30 19:10:00

Den extra bolagsstämman beslutade den 20 oktober 2021 att godkänna apportemissionen i enlighet med styrelsens förslag. Den extra bolagsstämman beslutade att emittera totalt 17 251 312 nya aktier. Som ett resultat av apportemissionen har det totala antalet aktier i Vitrolife ökat från 118 195 878 till 135 447 190. Emissionen innebär en utspädning om cirka 13 procent. I enlighet med beslut på den extra bolagsstämman tillträder Vesa Koskinen som styrelseledamot i Vitrolife AB.

Igenomix kommer att konsolideras i Vitrolifes finansiella rapporter från och med den 1 december 2021. För att stödja konsolideringen kommer bokslutskommunikén att senareläggas till den 16 februari 2022.
Under perioden 1 januari 2021 - 30 september 2021 uppgick Igenomix intäkter till 91,4 miljoner euro (79,5 miljoner euro exklusive covid-19-relaterade intäkter). Justerad EBITDA[2] under perioden uppgick till 23,3 miljoner euro.

För mer information om transaktionen, se Vitrolifes pressmeddelande daterat den 8 juli 2021. För mer information om Igenomix, se www.igenomix.com.

Göteborg 30 november 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

[1] Mendel HoldCo S.L. och New Genetics S.L.

[2] Justeringar inkluderar transaktionskostnader om 9,9 miljoner euro samt andra engångskostnader om 1,6 miljoner euro.

Cision