Vitec Software Group AB:s Bokslutskommuniké januari - december 2022

2023-02-01 08:00:00

Sammanfattning av perioden januari - december 2022

 • Nettoomsättning 1 978 Mkr (1 571) ökning 26 %
 • Repetitiva intäkter 1 631 Mkr (1 324) ökning 23 % varav organiskt 11 %
 • EBITA 582 Mkr (440) ökning 32 %
 • EBITA marginal 29 % (28)
 • Rörelseresultat 356 Mkr (283) ökning 26 %
 • Rörelsemarginal 18 % (18)
 • Vinst per aktie före utspädning 6,92 kr (6,14)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 563 Mkr (488)
 • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2,28 kr/aktie (2,00)

 
Sammanfattning av perioden oktober - december 2022

 • Nettoomsättning 578 Mkr (421) ökning 37 %
 • Repetitiva intäkter 451 Mkr (350) ökning 29 % varav organiskt 13 %
 • EBITA 171 Mkr (113) ökning 51 %
 • EBITA marginal 30 % (27)
 • Rörelseresultat 106 Mkr (70) ökning 51 %
 • Rörelsemarginal 18 % (17)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,87 kr (1,59)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 74 Mkr (58)
 • Förvärv av Oy Raisoft Ltd


Starkt fokus ger tillväxt och ökade marginaler

Vitecs affärsidé är att bidra till våra kunders framgång genom att utveckla och tillhandahålla standardiserad och nischad verksamhetskritisk programvara. Det har sällan varit mer relevant än i denna tid att hålla fullt fokus på sitt uppdrag och sin kärnkompetens. Fokus är något vi på Vitec både gillar och styr mot.

Året inleddes med fortsatta restriktioner och smittspridning, Rysslands krig mot Ukraina samt efterföljande geopolitiska spänningar, energikris, ökad inflation och höjda räntenivåer. År 2022 kommer onekligen gå till historien med svarta rubriker. Att Vitec även under sådana omständigheter levererar tillväxt och ökade marginaler är en effekt av ett starkt fokus. Våra affärsenheter verkar inom nischer som ofta är samhällskritiska och våra programvaror är verksamhetskritiska. Detta gör oss till en viktig partner med stor branschkunskap. Baserat på denna kunskap och genom en hög innovationsgrad, har vi tagit fram nya produkter och ökad funktionalitet. Det har starkt bidragit till vår tillväxt och gör oss än mer relevanta för framtiden.

Under året välkomnade vi fem nya förvärv och över 300 nya medarbetare. Genom förvärven breddar vi ytterligare vår verksamhet till nya vertikaler och geografier. Breddningen ger oss nya kunskaper om hur man löser kundernas utmaningar i fler branscher, något vi delar med oss av internt. Det ger även koncernen en ökad riskspridning, volym och ökad kännedom om vårt varumärke på marknaden.

Finansiellt summerar helåret till intäkter om 1 978 Mkr, en ökning med 26 % med en EBITA marginal om 29 % jämfört med 28 % föregående år. Året avslutades även starkt då intäkterna för fjärde kvartalet ökade med hela 37 % jämfört med ifjol samt att EBITA marginalen uppgick till 30 % jämfört med 27 % föregående år. Tillväxten samt marginalförstärkningen är effekter av både en stark organisk tillväxt om 11 % samt tillskotten i form av fina vertikala mjukvarubolag via förvärv. Vi har även på ett ansvarsfullt sätt balanserat kostnadsökningar med prisjusteringar. Koncernens finansiella ställning är stark genom vårt internt genererade kassaflöde samt den riktade nyemissionen som genomfördes under november månad. Detta ger oss handlingskraft och goda förutsättningar för ytterligare förvärv. Styrelsen föreslår en ökad utdelning för 21:a året i rad, till 2,28 kr per aktie.

Arbetet med att förtydliga och lyfta fram hållbarhetsaspekterna i vårt dagliga arbete har intensifierats under året. Styrelsen har därtill beslutat om uppdaterade hållbarhetsmål för koncernen kopplat till våra fyra fokusområden.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som med djup kunskap och stort engagemang fortsätter att leverera långsiktiga värden.

Avslutningsvis nåddes vi under början av januari 2023 av det sorgliga beskedet att mångårige styrelseledamoten och tidigare ordföranden Crister Stjernfelt gått bort, 79 år gammal. Crister var en uppskattad styrelseledamot och vän. Styrelsen och ledningen är tacksamma för hans engagemang och den tid vi fick tillsammans med honom. Våra tankar går till Cristers familj.


Olle Backman, CEO, Vitec Software Group

MFN