VITEC: AVSER GENOMFÖRA RIKTAD EMISSION AV 2,2 MLN B-AKTIER

2022-11-09 17:37:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget Vitec avser genomföra en riktad nyemission av upp till cirka 2,2 miljoner B-aktier genom ett så kallat accelererat "book building"-förfarande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vitec har för avsikt att använda nettolikviden från nyemissionen för att fortsätta att genomföra sin etablerade och redan kommunicerade tillväxtstrategi med förvärv av och investeringar i företag, verksamheter, produkträttigheter eller andra tillgångar som kompletterar verksamheten.

Med de medel som nyemissionen kan komma att tillföra får bolaget ytterligare beredskap och flexibilitet att kunna utnyttja attraktiva förvärvsmöjligheter som kan uppkomma med kort varsel i den rådande volatila marknadsmiljön, skriver Vitec.

Emissionskursen och det slutliga antalet nya B-aktier kommer att bestämmas genom book building-förfarandet, vilket kommer att påbörjas omedelbart.

De nya B-aktierna kommer att erbjudas till svenska och internationella professionella och institutionella investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt.

Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen, bland annat baserat på diskussioner med några av bolagets större aktieägare, att det för närvarande saknas förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på ett för bolaget och aktieägarna fördelaktigt sätt.

Vidare önskar bolaget att utöka sin bas av institutionella och professionella ägare med förutsättningar att delta i eventuella framtida kapitalanskaffningar och att på andra sätt främja bolagets utveckling. Vitec önskar särskilt att utöka ägarbasen i de länder utanför Sverige där bolaget bedriver verksamhet och strävar efter att stärka sin marknadsnärvaro.

Bolaget åtar sig att, med sedvanliga undantag innefattande bland annat undantag för nyemissioner av vederlagsaktier i samband med förvärv, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen i nyemissionen omkring den 14 november 2022.

Nyemissionen förutsätter beslut av Vitecs styrelse med stöd av det emissionsbemyndigande som beslutades av årsstämman den 26 april 2022. Bolaget kommer att informera om utfallet i Nyemissionen i ett pressmeddelande när book building-förfarandet har avslutats, vilket förväntas ske innan handeln öppnar den 10 november 2022. Styrelsen kan komma att avsluta, förkorta eller förlänga book building-förfarandet utan föregående underrättelse samt kan välja att avstå från att genomföra nyemissionen.Direkt-SE