Vinsttapp för Doro

Publicerad 2012-05-11 07:56

Delårsrapport Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 2,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (5,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:13 kronor (0:27).

Nettoomsättningen uppgick till 170 miljoner kronor (135), medan orderingången var 144 miljoner kronor (132).

Rörelseresultatet blev 12,6 miljoner kronor (6,0), samtidigt som resultatet före skatt uppgick till 3,0 miljoner kronor (5,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,1 miljoner kronor (-12,6).

Doros försäljningstillväxt under första kvartalet bekräftar en fortsatt stark tillväxt under 2012. Produktutvecklingsprojekten fortskrider enligt planerna, med en högre investeringsnivå än under 2011. Det skriver Doro i delårsrapporten utan att lämna någon resultatprognos.

Nettoomsättningen under första kvartalet var 170 miljoner kronor, 26 procent högre än samma period i fjol. Räknat på fasta växelkurser var ökningen 20 procent.

Tillväxten under kvartalet drevs primärt av region Norden, EMEA och USA.

Rörelsemarginalen var 7,4 procent (4,4).

”Det förbättrade rörelseresultatet beror främst på ökade försäljningsvolymer till följd av nya produktlanseringar, sänkta produktionskostnader och en gynnsammare geografisk fördelning av försäljningen jämfört med föregående år”, skriver Doro.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -34,1 miljoner (-12,6). Minskningen beror delvis på ett ökat rörelsekapital, vilket i sin tur beror på ökad försäljning, enligt Doro.

Förändringen av koncernens likvida medel som blev -59 miljoner (-24,7) under kvartalet, har också påverkats av aktieutdelningar på sammanlagt 19,3 miljoner (9,6) samt investeringar på 5,4 miljoner (3,5), i främst produktutveckling.

”Vår intensiva produktutveckling öppnar upp många nya möjligheter och jag är glad att vi i första kvartalet kunde hålla ebit på en bra nivå trots vårt ambitiösa investeringsprogram. Stärkta av denna positiva utveckling känner vi oss komfortabla med att fortsätta investera enligt plan”, skriver Jérôme Arnaud i rapportens vd-ord.