Rapport H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat som inte på långa vägar nådde upp till analytikernas förväntningar. Men utdelningen hålls oförändrad. Aktien faller över 7 procent i den inledande handeln. 

H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat på 821 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Det kan jämföras med 6,259 miljoner under samma kvartal i det föregående räkenskapsåret. 

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig ett rörelseresultat på 3.591 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 20 estimat.

I rörelseresultatet ingår en av H&M tidigare aviserad omstruktureringskostnad för åtgärdsprogrammet om 836 miljoner kronor. I analytikernas snittestimat ingår engångskostnader på 813 miljoner kronor, enligt Infront.

Förutom omstruktureringskostnaden påverkades H&M:s resultat under fjärde kvartalet av negativa effekter från ökade råvaru- och fraktkostnader, en starkare US-dollar samt höjda energipriser med cirka SEK 3,6 miljarder.

Vidare uppgår uteblivet rörelseresultat från Ryssland till 585 miljoner kronor.

Lägre marginaler än väntat

H&M-gruppens bruttovinstmarginal uppgick till 49,7 procent under det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Genomsnittet av 20 analytikers estimat låg på 51,9 procent, enligt Infront.

Prisnedsättningarna ökade något i kvartalet vilket påverkade bruttomarginalen negativt med cirka 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

”De externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna blev sekventiellt mer negativa för fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet i enlighet med den bedömning som bolaget kommunicerade i samband med niomånadersrapporten. Utöver de ökade råvaru- och fraktkostnaderna stärktes US-dollarn till historiskt höga nivåer vilket sammantaget gav en mycket negativ effekt på inköpskostnaderna”, skriver H&M.

Den största delen av H&M:s varuinköp sker i US-dollar.

”Som en följd av pågående initiativ inom bolaget med bland annat ökad andel inköp från närmarknader, kommer dollarexponeringen att minska”, heter det.

För inköpen till första kvartalet 2023 är marknadsläget för de externa faktorerna sammantaget fortfarande mycket negativt jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år, men det blir nu successivt mindre negativt och bedöms vända till att bli positivt för de varor som kommer in senare under året, skriver H&M.

Oförändrad utdelning

Utdelningen föreslås bli 6:50 kronor per aktie (6:50), att jämföra med förväntade 6:11 kronor.

Styrelsen kommer dessutom att be årsstämman 2023 om ett bemyndigande att kunna ha möjlighet att fram till årsstämman 2024 återköpa egna B-aktier om max 3 miljarder kronor.

”Styrelsen kommer avvakta och följa bolagets utveckling under året och bemyndigandet kommer endast att användas om vissa förutsättningar uppfylls”, heter det.

Släpper försäljningssiffror

H&M-gruppens försäljning under perioden 1 december till 25 januari ökade med 5 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period året innan.

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

”Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina ökade försäljningen med 9 procent i lokala valutor”, skriver H&M.

Kostnaderna för prisnedsättningarna som en andel av omsättningen under första kvartalet 2023 bedöms öka något jämfört med motsvarande kvartal föregående år, uppger bolaget.

Secondhandplattformen Sellpy, som ökade försäljningen med 85 procent under helåret, bedöms passera 1 miljard kronor under 2023. Sellpys räkenskaper kommer att konsolideras med H&M-gruppen från och med det första kvartalet 2023.