Vinstlyft för Wallenstam

Publicerad 2013-02-20 13:37

Rapport Fastighetsbolaget Wallenstam mer än dubblar sitt resultat efter skatt i fjärde kvartalet jämfört med året innan.

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ett resultat efter skatt på 1.151 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (419). Resultatet per aktie uppgick till 6:80 kronor (2:40).

Hyresintäkterna uppgick till 391 miljoner kronor (393) och förvaltningsresultatet blev 73 miljoner kronor (80).

Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 922 miljoner kronor (578), medan värdeförändringar i derivat uppgick till -23 miljoner kronor (-41).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 88 kronor. En utdelning om 1:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2012 (1:20).

Wallenstams resultat i det fjärde kvartalet är belastat med en nedskrivning för några av bolagets vindkraftverk om sammantaget 100 miljoner kronor. Det framgår av bokslutsrapporten.

De aktuella verken förvärvades i tiden då prisbilden för elmarknaden var högre än nuvarande marknadsläge.

”Vid förbättrade marknadsförutsättningar kan nedskrivningen reverseras. Nuvarande marknadsläge ger oss dock möjligheter att göra framåtriktade affärer”, skriver vd Hans Wallenstam i bokslutsrapporten.

Övriga intäkter påverkades positivt av resultatet från sålda vindkraftsprojekt med totalt 10 miljoner kronor.