Rapport Catena Media ökade både vinsten och intäkterna under det tredje kvartalet. Resultatet var dessutom bättre än  vad analytikerna förväntat sig.

Catena Media redovisar ett justerat ebitda-resultat på 13,6 miljoner euro för tredje kvartalet 2018 (9,5).

Enligt Infront Datas sammanställning väntades enligt tre analytikers snittestimat en ebitda på 13,1 miljoner euro.

Intäkterna uppgick till 27,7 miljoner euro (17,3), mot väntade 27,5 i Infront Datas estimatsammanställning. Den organiska försäljningstillväxten var 17 procent.

Kassaflödet från den löpande rörelseverksamheten uppgick till 10,2 miljoner euro (10,4) under perioden.

Antalet New Depositing Customers (NDCs) uppgick till 138.194 (100.741), vilket motsvarar en ökning med 37 procent.

Underliggande organisk tillväxt 17 procent

Catena Medias underliggande, organiska tillväxt uppgick till 17 procent under det tredje kvartalet.

Catena Media har tidigare inte offentliggjort detta mått på organisk tillväxt. Tidigare har bolaget redovisat måttet ”organisk tillväxt inklusive förvärv” och detta uppgick till 27 procent under det tredje kvartalet.

Totalt ökade intäkterna med 60 procent till 27,7 miljoner euro i det tredje kvartalet (17,3).

”Vi står nu fullt rustade för att fortsätta vår tillväxtresa, både organiskt och genom strategiska förvärv, samtidigt som vi förbättrar lönsamheten. Under fjärde kvartalet börjar vi se nyttan av stordriftsfördelarna, den organiska tillväxten ligger enligt förväntningarna och vi fortsätter att röra oss i samma riktning framöver”, skriver bolagets vd Per Hellberg i rapporten.

Skuldsättning snart tillbaka i målintervallet

Catena Medias skuldsättning låg i slutet av det tredje kvartalet ”något över” bolagets finansiella mål på detta område. Men bolaget tror att skuldsättningsgraden kommer att vara tillbaka inom målintervallet i slutet av året.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Bolagets räntebärande nettoskuld i förhållande till det justerad ebitda-resultatet låg på 2,83. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till ”årstaktsjusterad” ebitda-multipel var 2,56 i slutet av september.

Målet är att Catena Medias skuldsättning ska ligga inom ett intervall på 1,5-2,5 gånger årstaktsjusterad ebitda.

”Vi får bedriva verksamhet över toleransnivåerna under en kort tidsperiod. Tack vare intäkternas höga tillväxt, det starka operativa kassaflödet och den minskade kapitalbindningen kommer vi att ligga inom det fastställda intervallet i slutet av fjärde kvartalet 2018”, skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet angående skuldsättningen.

Färre varumärken

Catena Medias vd Per Hellberg flaggar i rapporten för det tredje kvartalet för att bolaget ska använda sig av färre varumärken och att bolaget ska genomföra färre, men större, förvärv.

”Vårt mål är att bli störst inom lead-generering. För att uppnå detta kommer vi att fokusera på färre varumärken, men också på fler marknader och på färre men större förvärv, som ytterligare stärker vår kärnverksamhet”, skriver bolagets vd Per Hellberg i rapporten för det tredje kvartalet.

Catena Medias verksamhet går ut på att leverera trafik, det vill säga leads, inom både onlinespel och finansiella nättjänster. I gengäld får bolaget del av den intäkt som slutkunden genererar till speloperatören eller banken.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.