Rapport Railcare rapporterar ett rörelseresultat på 23,9 miljoner kronor för tredje kvartalet. Det var lägre än under samma period förra året. 

Railcare, som arbetar med järnvägsunderhåll, redovisar ett rörelseresultat på 23,9 miljoner kronor (25,3) för det tredje kvartalet 2022. Rörelsemarginalen var 16,3 procent (20,0).

Resultat efter skatt låg på 17,9 miljoner kronor (19,1). Nettoomsättningen uppgick till 147 miljoner kronor (126). Försäljningstillväxten var 16,1 procent.

Väsentligt högre volymer i Entreprenad Sverige bidrog till Railcares omsättningstillväxt på 16,1 procent under det tredje kvartalet.

”Rekordhöga volymer, stark tillväxt och fortsatt hög rörelsemarginal är utmärkande för det tredje kvartalet. Volymerna i entreprenadverksamheten i Sverige är väsentligt högre än föregående år samtidigt som transportverksamheten haft fortsatt höga volymer”, skriver vd Mattias Remahl i rapporten för det tredje kvartalet.

Inom Entreprenad Sverige har Railcare utfört en hel del förberedande arbeten. På Malmbanan har inventering skett på delar av spåret med provgropar och miljöprover och på Pitebanan, mellan Älvsbyn och Piteå, har bolaget utfört kabelsänkningar inför ett spårbyte 2024.

”Högre maskinunderhåll och fler inhyrda maskiner från koncernbolag har medfört högre kostnader som motverkat resultateffekten av volymökningen under det tredje kvartalet”, skriver Mattias Remahl.

Nettoomsättningen i Entreprenad Sverige ökade med 35,9 procent under tredje kvartalet, men resultatet efter finansiella poster minskade till 6,4 miljoner kronor (6,7).

Entreprenadverksamheten i Storbritannien har haft högre volymer under tredje kvartalet i jämförelse med föregående år, vilket bidragit till att resultatet förbättrades och verksamheten redovisade ett nollresultat under tredje kvartalet. Transport Skandinavien har haft fortsatt höga volymer.

Mattias Remahl uppger att transporter för Kaunis Iron och LKAB har fortlöpt planenligt och i samma omfattning som under föregående år.