VIKING SUPPLY SHIPS: GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION 101 MLN KR

2021-08-12 14:55:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Viking Supply Ships avser genomföra en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för Viking Supply Ships aktieägare om cirka 101 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom ett tecknings- och garantiåtagande från bolagets huvudägare Kistefos.

Emissionen sker till villkor att innehav av åtta aktier berättigar till teckning av tre nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 29 kronor per aktie.

"Företrädesemissionen syftar till att finansiera bolagets rörelsekapitalbehov till och med den 31 december 2022", skriver Viking Supply Ships.

Bolaget uppger att covid 19-pandemin och de negativa effekter den har haft på de marknader som bolaget verkar inom, har kraftigt påverkat bolagets intjäning vilket även har inneburit negativa kassaflöden under perioden. Bolaget har kontinuerligt genomfört kostnadsreducerande initiativ för att bibehålla likviditet.

"Som tidigare återgetts har bolaget sett en risk att behöva vidta åtgärder för att stärka likviditeten under 2021 med anledningen av den utdragna marknadsnedgången. Företrädesemissionen syftar till att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov", skriver Viking Supply Ships.

En kallelse till extra bolagsstämma med förslag till beslut om bland annat företrädesemissionen kommer att offentliggöras inom kort, skriver bolaget.Direkt-SE