Vi bidrar till Ren luft, Ren Energi och Rent vatten

2021-08-11 08:30:00

Delårsrapport

Januari – juni 2021

 • Omsättningen mer än fördubblad för andra kvartalet
 • Fortsatt positiv resultatutveckling med ökad vinst
 • Resultatet för det första halvåret är 10 MSEK bättre än 2020


Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 92 478 (42 894) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 722 (-3 100) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1 967 (-3 986) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 090 (-5 237) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,02) SEK före och efter utspädning

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 141 197 (92 587) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 285 (-4 058) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 2 775 (-6 121) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 148 (-8 931) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,03) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser i det andra kvartalet

 • Saxlund International Ltd tecknade ett kontrakt till ett värde av 9,5 MSEK. Vilket avser en slamhanteringslösning till en återkommande kund i UK.
 • Saxlund International Holding AB erhöll tilldelningsbeslut från Sinfra för tecknande av ramavtal för småskalig värmeproduktion. Upphandlingen inom ramavtalet har en maximal omfattning under avtalstiden, på 2 år, på 400 MSEK. Ingen volym garanteras under avtalsperioden.
 • Saxlund Sweden AB tecknade kontrakt till ett värde av ca 11 MSEK. Leverans ska ske under 2021 och avser materialhanteringsutrustning för inmatning av flis till en anläggning i Norge.
 • Saxlund International GmbH har under juni tecknat fyra nya kontrakt uppgående till 20 MSEK. Leveransen avser främst silos och skruvar för slamhantering.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång

VD:s kommentar

Vi har återigen gjort ett bra kvartal där både omsättning och resultat har ökat. EBITDA ökade till 2 722 (-3 100) KSEK. I jämförelse med Q2-2019 så ökar resultatet med ca 10 000 KSEK. För halvåret 2021 så ökar EBITDA med ca 8 000 KSEK i jämförelse med 2020 och med ca 13 000 KSEK i jämförelse med 2019. Omsättningen ökade under kvartalet till 92 478 (42 894) KSEK. Under perioden har vi haft många större projekt som har bidragit starkt till den höga omsättningen. Det är väldigt glädjande att vi fortsatt kan visa positivt resultat för kvartalet och halvåret.

Under kvartalet har Saxlund signerat nya affärer för ca 40 000 KSEK. Vi ser fortsatt ökad aktivitet från våra kunder och vår sales pipeline ser fortsatt positiv ut. I UK har vi en ökad aktivet under kvartalet men under sommaren har fallen av COVID-19 ökat och vi följer noga utvecklingen.

Vårt svenska dotterbolag tecknade ett ramavtal, med en omfattning på 400 MSEK under avtalsperioden, med SINFRA under kvartalet (www.sinfra.se). Avtalet innebär möjlighet för Sinfras medlemmar att teckna avtal direkt med Saxlund, utan att genomföra en offentlig upphandling, för utrustning för småskalig värmeproduktion. Det är det första avtalet Sinfra har erbjudit sina medlemmar för småskalig värmeproduktion. Saxlund har redan erhållit första förfrågan och det ska bli spännande att se vilka möjligheter som kommer av avtalet framgent.

I Tyskland och Sverige har de affärer Saxlund signerat till större delen varit drivna av omställningen från fossila bränslen för att minska utsläpp av CO2. Under kvartalet tecknades ett kontrakt med Elkem i Norge av vårt svenska dotterbolag, där Elkem investerar 140 MNOK i sin anläggning för att kunna sänka CO2 och NOx (www.elkem.com). Omställningen från fossila bränslen är den starkaste drivkraften för att investera hos våra kunder idag och vi ser därmed att marknaden för våra lösningar och produkter kommer att fortsätta växa.

Orderingången på eftermarknad har varit bra under kvartalet medan omsättningen under kvartalet var något lägre än förväntat. Det beror främst på Corona-restriktioner i UK och Norge som har hindrat oss från att kunna genomföra, framför allt, servicebesök under perioden.

Corona-pandemin har fortsatt inverkan på verksamheten, framför allt genom långa leveranstider på komponenter och även ökade priser på stål. Vi ser även ökade priser på komponenter såsom pumpar och motorer. Prisökningarna har haft marginell påverkan på oss under kvartalet. Våra priser anpassas så att vi behåller våra marginaler. Under kvartalet har restriktionerna minskat i hela Europa och därmed bör vi ha goda möjligheter att kunna resa och utföra service under hösten.

Fokus är fortsatt att öka omsättning och rörelsemarginal. Vi ser framför oss att vi ska kunna arbeta mer aktivt för att öka försäljningen utanför vår hemmamarknad. Vi har ett nära samarbete i Baltikum med flertalet partners och vi kommer att fokusera på försäljning av våra transportabla lösningar på den marknaden.

Vi kan läsa i IPCC:s (ipcc.ch) senaste rapport rörande klimatförändringar att användning av fossila bränslen måste minska och vi på Saxlund är redo hjälpa våra kunder i det skiftet. Halvåret 2021 har börjat väldigt bra för Saxlund, vi har vänt till vinst och har gjort det bästa halvårsresultatet sedan vi tog steget in på börsen. Vi har tecknat ett strategiskt viktigt och intressant avtal med Sinfra och flertalet affärer inom våra nyckelbranscher, vilket indikerar att framtiden ser ljus ut. Det är med spänning och tillförsikt vi går in i andra halvåret 2021.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport juli – september 2021 10 november 2021
Bokslutskommuniké och kvartalsrapport oktober – december 2021 16 februari 2022

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 11 augusti 2021

Kenneth Eriksson William Heigard
Styrelseordförande Styrelseledamot

Peter Löfgren Linus Johansson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Charlotte Danielsson Stefan Wallerman
Styrelseledamot Verkställande direktör

MFN