Veteranpoolen AB: Kvartalsrapport Juli - september 2022

2022-11-23 07:45:00

VD-ord

Kvartal 3

Veteranpoolens tredje kvartal 2022 innebar fortsatt tillväxt och god utveckling. Periodens omsättning uppgick till 134 MSEK motsvarande en tillväxt om 20%. Periodens rörelseresultat uppgick till 19 MSEK motsvarande en resultatförbättring om mer än 30% jämfört med samma period föregående år. Arbetet med att utveckla fler kundrelationer fortsatte på ett bra sätt under perioden. Inom segmentet tjänster till privatkunder var utvecklingen god inom kategorin Hjälp-i-hemmet men något avmattad inom kategorin Hantverk. Segmentet tjänster till företag fortsatte utvecklas på ett bra sätt under perioden. Fler och fler företag vänder sig till Veteranpoolen för att få stöd vid arbetstoppar eller för att snabbt få tillgång till motiverad personal med rätt kompetens och erfarenhet. Veteranpoolen blir en självklar lösning vid tillfälliga resursbehov för fler och fler företag. Många företag inser också värdet av den mångfald som uppstår när äldre och yngre med olika bakgrund och erfarenheter möts. Det är en positiv utveckling och behovet av fler jobbonärer* som kombinerar pension med extrajobb ser ut att öka framöver.

Arbetet med att rekrytera fler medarbetare fortsatte under kvartalet. Inom vissa tjänsteområden och geografier har Veteranpoolens nätverk haft svårt att möta efterfrågan. Mot bakgrund av detta läggs mer och mer resurser på att nå ut med våra jobberbjudanden, attrahera fler jobbonärer och hitta rätt uppdrag för rätt veteran.

Under hösten har Veteranpoolens lokala ledare från norr till söder samlats för att ta sats mot nya nivåer. Arbetet framåt kommer präglas av att utveckla nya kundrelationer, stärka befintliga och öka takten på vårt rekryteringsarbete. Nätverkets ambition är att utveckla ett redan gott samarbete mellan alla 53 lokala kontor. Gemensamt skapas lärande, inspiration och kundnyttor.  Genom vår verksamhet känner sig arbetande pensionärer delaktiga i samhällets utveckling och tjänar utöver sin pension extrapengar som ger en guldkant på vardagen. När Veteranpoolen aktiverar denna pigga och erfarna del av vårt samhälle kan tusentals kunder få ett effektivt stöd i sin vardag. Detta är vårt uppdrag och vårt bidrag till ett bättre samhälle.

Mats Claesson

Verkställande direktör

Fotnot:

 * Jobbonär är en person som fortsätter att jobba efter att man gått i pension. Begreppet utsågs till ett nyord 2021 av Institutet för språk och folkminnen (Isof) som är en statlig myndighet.

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

Juli - september 2022

Nettoomsättningen uppgick till 134 075 (111 548) kkr vilket innebär en tillväxt om 20,2%.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 19 595 (14 899) kkr och rörelseresultatet till 19 350 (14 691) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 14,4% (13,2%). Resultatet efter skatt uppgick till 15 348 (11 652) kkr motsvarande en vinstmarginal om 11,4% (10,4%).

Januari - september 2022

Nettoomsättningen uppgick till 370 748 (282 321) kkr vilket innebär en tillväxt om 31,3%.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 45 960 (32 480) kkr och rörelseresultatet till 45 288 (31 842) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 12,2% (11,3%). Resultatet efter skatt uppgick till 35 848 (25 244) kkr motsvarande en vinstmarginal om 9,6% (8,9%).

Kassaflödet

Juli - september 2022

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 19 830 (13 513) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 17 457 (12 707) kkr.

Januari - september 2022

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 30 730 (24 255) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 39 567 (24 118) kkr.

 Likviditet och balansräkning

Likvida medel uppgick per 2022-09-30 till 43 377 (64 487) kkr.

Det egna kapitalet uppgick per 2022-09-30 till 49 799 (65 744) kkr.

Soliditeten uppgick till 38,1% (50,1%).

Väsentliga händelser

Ukrainakrisen

Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon väsentlig påverkan på verksamheten. Eventuell påverkan framöver är svår att bedöma och bolagets ledning följer löpande utvecklingen av situationen i Ukraina i syfte att uppskatta eventuella  effekter på verksamheten och dess finansiella ställning.

Årsstämma

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 9 juni 2022 på Veteranpoolens kontor i Göteborg. Vid stämman var 3 514 585 (2 210 000 av aktieslag A och 1 304 585 av aktieslag B) aktier representerade vilket motsvarar  17,6% av aktierna och 42,6 % av rösterna. Följande beslutades:

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade om omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Mats Claesson till VD och Patrik Torkelson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att avrundat 60 055 000 kronor lämnas i utdelning, innebärande utdelning med ett belopp om 3,00 kronor per aktie, och att återstoden om avrundat 11 053 000 kronor balanseras i ny räkning.

Affärsmodell och fokus för framtiden

Alla av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer. Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet skall borga för framtida framgångar.

 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen 2021. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Under den senaste tiden har en pandemi påverkat Veteranpoolens förutsättningar negativt. Tidsramarna och den långsiktiga påverkan på företaget är vid tiden för denna rapport svåra att bedöma.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2021 där en detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Bokslutskommuniké  2023-02-16

Delårsrapport för kvartal 1  2023-05-17

Halvårsrapport  2023-08-22

Delårsrapport för kvartal 3   2023-11-16

Kungsbacka 2022-11-23

Patrik Torkelson  Sabine Söndergaard

Styrelseordförande  Ledamot

Fredrik Grevelius  Andreas Gindin

Ledamot  Ledamot

Mats Claesson

VD

Cision