Veteranpoolen AB: Kvartalsrapport april - juni 2022

2022-08-24 07:45:00

VD-ord

Kvartal 2 2022

Veteranpoolens andra kvartal 2022 präglades av fortsatt tillväxt och positiv utveckling. Vårt fokuserade arbete med att rekrytera medarbetare och utveckla relationer till fler kunder fortsatte på ett bra sätt under kvartalet. Vi kan konstatera att fler veteraner än någonsin tidigare jobbade för Veteranpoolen under perioden. Med fler medarbetare hade vi även möjligheten att hjälpa fler kunder som ett extrastöd i deras vardag.

Omsättningen under det andra kvartalet av 2022 uppgick till 147 MSEK motsvarande en tillväxt om 29%. Arbetet med att utveckla relationer med befintliga och nya företagskunder fortsatte framgångsrikt under perioden. Under kvartalet var utvecklingen inom tjänstekategorin Hjälp-i-hemmet god samtidigt som kategorin Hantverk hölls tillbaka på grund av resursbrist. Vinst efter skatt uppgick till 15.9 MSEK för perioden vilket är en ökning med 47% jämfört med samma period föregående år.

Vi tar nu sats mot nästa nivå genom att stärka våra lokala och centrala funktioner. Vår målsättning är att hjälpa betydligt fler kunder med mer omfattande insatser samtidigt som vi engagerar och involverar fler veteraner som vill jobba extra efter sin pension. Våra veteraner känner sig delaktiga i samhällets utveckling och tjänar utöver sin pension extrapengar som ger en guldkant på vardagen. Detta är vårt uppdrag och vårt bidrag till ett bättre samhälle.

Mats Claesson

Verkställande direktör

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

April - juni 2022

Nettoomsättningen uppgick till 147 235 (113 775) kkr vilket innebär en tillväxt om 29,4%.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 20 368 (13 838) kkr och rörelseresultatet till 20 151 (13 663) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 13,7% (12,0%). Resultatet efter skatt uppgick till 15 943 (10 827) kkr motsvarande en vinstmarginal om 10,8% (9,5%).

Januari - juni 2022

Nettoomsättningen uppgick till 236 672 (170 773) kkr vilket innebär en tillväxt om 38,6%.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 26 365 (17 581) kkr och rörelseresultatet till 25 938 (17 151) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 11,0% (10,0%). Resultatet efter skatt uppgick till 20 500 (13 592) kkr motsvarande en vinstmarginal om 8,7% (8,0%).

Kassaflödet

April - juni 2022

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 12 994 (14 681) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 18 265 (11 661) kkr.

Januari - juni 2022

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 10 900 (10 743) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 22 110 (11 411) kkr.

 Likviditet och balansräkning

Likvida medel uppgick per 2022-06-30 till 23 643 (51 192) kkr.

Det egna kapitalet uppgick per 2022-06-30 till 34 450 (54 091) kkr.

Soliditeten uppgick till 28,2% (45,9%).

Väsentliga händelser

Ukrainakrisen

Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon väsentlig påverkan på verksamheten. Eventuell påverkan framöver är svår att bedöma och bolagets ledning följer löpande utvecklingen av situationen i Ukraina i syfte att uppskatta eventuella effekter på verksamheten och dess finansiella ställning.

Årsstämma

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 9 juni 2022 på Veteranpoolens kontor i Göteborg. Vid stämman var 3 514 585 (2 210 000 av aktieslag A och 1 304 585 av aktieslag B) aktier representerade vilket motsvarar  17,6% av aktierna och 42,6 % av rösterna. Följande beslutades:

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade om omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Mats Claesson till VD och Patrik Torkelson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att avrundat 60 055 000 kronor lämnas i utdelning, innebärande utdelning med ett belopp om 3,00 kronor per aktie, och att återstoden om avrundat 11 053 000 kronor balanseras i ny räkning.

Affärsmodell och fokus för framtiden

Affärsmodell och fokus för framtiden

Alla av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer. Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet skall borga för framtida framgångar.

 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen 2021. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Under den senaste tiden har en pandemi påverkat Veteranpoolens förutsättningar negativt. Tidsramarna och den långsiktiga påverkan på företaget är vid tiden för denna rapport svåra att bedöma.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2021 där en detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 2   2022-11-23

Kungsbacka 2022-08-24

Patrik Torkelson  Sabine Söndergaard

Styrelseordförande  Ledamot

Fredrik Grevelius  Andreas Gindin

Ledamot  Ledamot

Mats Claesson

VD

Cision