VEF har genomfört en riktad nyemission och tillförs härigenom cirka 885 miljoner SEK

2021-08-24 23:57:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I VEF, VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för VEF AB (publ) (”VEF” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman i VEF, beslutat om en nyemission av 207 312 810 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”) (1). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgår till 4,27 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen, vilken var kraftigt övertecknad, tillförs VEF cirka 885 miljoner SEK (cirka 102 miljoner USD), före avdrag för transaktionskostnader. Investerare i nyemissionen utgörs av ett antal nya och existerande, välrenommerade svenska och internationella institutioner inklusive Acacia Partners, Fidelity Management & Research Company LLC, Highclere International Investors LLP, Robeco samt Swedbank Robur Fonder.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 4,27 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB och Nau Securities Limited (tillsammans ”Joint Managers och Bookrunners”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen innebär en rabatt om cirka 4,9 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 24 augusti 2021 och 2,3 procent jämfört med den 10-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 885 miljoner SEK (cirka 102 miljoner USD) före avdrag för transaktionskostnader.

Skälet till att genomföra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Den Riktade Nyemissionen syftar till att stödja Bolagets framtida investeringar, vilket inkluderar både tilläggsinvesteringar och nya investeringar. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställts.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 19,9 procent av antalet stamaktier röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående stamaktier och röster med 207 312 810, från 834 477 168 till 1 041 789 978. Aktiekapitalet ökar med cirka 2 073 128 SEK från 8 344 772 SEK till 10 417 900 SEK för stamaktierna (2).

”Vi välkomnar alla nya aktieägare till VEF och tackar många av våra nuvarande aktieägare för deras fortsatta stöd genom den här emissionsprocessen. Vi ser fram emot att investera det nya kapitalet och fortsätta skapa värde för alla våra aktieägare över de kommande åren.”, säger David Nangle, VD i VEF.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen utan Joint Managers och Bookrunners godkännande.

Styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger aktier och/eller teckningsoptioner har åtagit sig att inte sälja några aktier i VEF under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen utan Joint Managers och Bookrunners godkännande, med sedvanliga undantag. Därtill har Bolagets näst största aktieägare Libra Fund (3) ingått ett motsvarande avtal om att inte sälja aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av resultatet i den Riktade Emissionen.

Rådgivare
Pareto Securities AB och Nau Securities Limited är Joint Managers och Bookrunners i den Riktade Nyemissionen, Advokatfirman Vinge KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Bolaget och Advokatfirmaet Schjødt AS är legal rådgivare till Joint Managers och Bookrunners.

(1) Bemyndigandet antogs ursprungligen av årsstämman i VEF Ltd. den 6 maj 2021. I samband med VEF-koncernens domicilbyte från Bermuda till Sverige antogs ett motsvarande beslut av extra bolagsstämman i VEF AB (publ) den 17 juni 2021.

(2) Bolaget har emitterat 45 650 000 C-aktier under Bolagets långsiktiga incitamentsprogram för 2019 och 2020 utöver stamaktierna. Det totala antalet aktier, inklusive C-aktier, kommer efter den Riktade Emissionen att uppgå till 1 087 439 978 och det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till 10 874 400 SEK. Vidare har Bolaget beslutat om emission av 8 312 500 C-aktier under Bolagets långsiktiga incitamentsprogram för 2021 och 500 000 stamaktier i syfte att leverera aktier i samband med intjäning av utestående optioner, vilka förväntas tecknas och tilldelas under augusti-november 2021. Därtill har Bolaget 1 000 000 utestående optioner, vilka tjänas in under 2023 och 2024.

(3) Styrelseledamot Ranjan Tandon representerar Libra Fund som idag äger 124 198 165 aktier i Bolaget.

MFN