VBG Group: Delårsrapport januari-mars 2021

2021-04-29 14:00:00
Första kvartalet 2021
  • Koncernens omsättning minskade med 5,9 procent till 901,4 MSEK (957,5).
  • Med hänsyn taget till valutakursförändringar var den faktiska organiska tillväxten en ökning med 2,8 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 142,8 MSEK (116,0) och rörelsemarginalen uppgick till 15,8 procent (12,1).
  • Resultatet efter finansiella poster blev 135,9 MSEK (113,5)
  • Koncernens resultat efter skatt blev 103,1 MSEK (79,5).
  • Vinst per aktie ökade till 4,12 SEK (3,18).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson

VBG Group redovisar i början av 2021 vårt mest lönsamma kvartal genom tiderna. Detta är en positiv och unik återhämtning med tanke på den situation som rådde i mars 2020. Då fruktade många en långvarig lågkonjunktur och osäkerheten var stor. Nu, trots fortsatt pandemi visar första kvartalet 2021 starka tecken på högkonjunktur. Våra verksamheter har under kvartalet haft en mycket hög efterfrågan på produkter och tjänster, men har också varit påverkade av ansträngda leverantörskedjor och prisökningar.

Försäljningsmässigt så är koncernen tillbaka på de nivåer vi hade före pandemin. Valutautvecklingen med framför allt en svagare US-dollar har under kvartalet haft en negativ effekt på den totala omsättningen jämfört med 2020. Trots denna differens är första kvartalet 2021 mycket bra och vårt rörelseresultat på 143 MSEK har aldrig varit bättre. Det starka resultatet har åstadkommits genom en mycket god kostnadskontroll och ett högt kapacitetsutnyttjande i verksamheten, i kombination med att vi erbjuder attraktiva produkter och tjänster till marknaden.

Vi har under årets första månader tyvärr haft fler medarbetare sjuka i covid-19 än under hela 2020. Framför allt Mobile Climate Control har drabbats med ett större utbrott i Toronto. Detta i kombination med en hög efterfrågan har satt hårt tryck på våra processer och prioriteringar. Lyckligtvis har ingen blivit allvarligt sjuk och jag är tacksam över alla medarbetares engagemang och vilja att leverera under denna tid.

Alla divisioner levererar över förväntan

Truck & Trailer Equipment visar återigen sin styrka och levererar sitt bästa kvartal någonsin, både sett till omsättning och lönsamhet. Divisionen redovisar en mycket stark EBITA-marginal på 24 procent (21).

Trots fortsatt pandemi har de flesta samhällen öppnat upp och behovet av godstransporter är högt. För oss innebär det att efterfrågan på lastbilsrelaterade produkter ökar. Ökad mängd transporter leder till både en ökad nyförsäljning av lastbilar och trailers, men genererar också en eftermarknad av reserv- och slitdelar. Nya regelförändringar ställer hårdare krav på transporterna och gör att vi kan ta marknadsandelar, framför allt i Central- och Västeuropa, då våra produkter lever upp till de hårdare säkerhetskraven. Under första kvartalet har Truck & Trailer Equipment arbetat med bättre kapacitetsutnyttjande både i produktion och logistikflödet, vilket bidragit starkt till den goda lönsamheten.

Mobile Climate Control är tillbaka på en EBITA-marginal på 10 procent (9). Den ökade marginalen beror delvis på att försäljningen inom segmentet Off-road varit starkt, men också på att effekterna av våra struktureringsåtgärder börjar märkas. Mobile Climate Control har i kvartalet minskat kostnader för sålda varor samt reducerat fasta kostnader.

Ringfeder Power Transmission redovisar under första kvartalet kraftigt förbättrad rörelsemarginal på 21 procent (9). Den goda lönsamheten förklaras av en gynnsam produktmix samt en ökad produktivitet i våra produktionsanläggningar. Lägre försäljningskostnader bidrar också till det goda resultatet.

70 år med säkerhet i fokus

Den 3 januari i år firade VBG Group 70 år och det är glädjande att vi i samband med vårt jubileum leverera vårt historiskt mest lönsamma kvartal. VBG Group grundades för att det fanns ett behov av säkrare transporter. Att skapa ett säkrare samhälle är fortfarande vår drivkraft. Genom ledande industrilösningar bidrar vi till ökad säkerhet för såväl människor som gods och infrastruktur. Koncernen har alltid haft ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Jag känner mig så oerhört stolt över att vi 2021 levererar ett så starkt resultat i en pågående pandemi. För mig är detta ett kvitto på att vi är en industrigrupp i god balans med ett bra erbjudande till marknaden genom våra starka varumärken.

Framtid

Framåt fortsätter vi att fokusera på våra medarbetares hälsa och säkerhet som första prioritet. Givet att vaccinationsprogrammen globalt fortlöper enligt plan och att vi klarar att hantera en ansträngd värdekedja ser framtiden ljus ut.

Flera av våra varumärken har planerade produktlanseringar under året där vi erbjuder än mer kundanpassade och hållbara systemlösningar.

Vårt mål är att under 2021 fortsätta växa som industrigrupp. Vi arbetar med att förstärka vår roll i samhället, öka vårt fokus på hållbarhetsfrågor samt ytterligare digitalisera vår verksamhet och vårt erbjudande.

Jag vill tacka alla medarbetare för mycket goda insatser under årets första kvartal. Sammantaget finns det goda förutsättningar för att 2021 kommer att bli ett bra år för VBG Group

Cision