Valberedningens förslag avseende val av styrelse inför årsstämman i Arise AB

2023-03-21 16:30:00

Valberedningen inför årsstämman den 4 maj 2023 består av Johan Claesson (utsedd av Johan Claesson med bolag), Peter Lundkvist (utsedd av Tredje AP-fonden), Lars Hagerud (utsedd av AltoCumulus Asset Management), Richard Torgerson (utsedd av Nordea Funds), samt styrelsens ordförande Joachim Gahm. Johan Claesson är valberedningens ordförande.

Inför årsstämman föreslår valberedningen att Joachim Gahm, Johan Damne, Eva Vitell och Mikael Schoultz omväljs som styrelseledamöter, att P-G Persson väljs som ny styrelseledamot, samt att Joachim Gahm omväljs som styrelseordförande.

P-G Persson, född 1965, har en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola. P-G har stor erfarenhet från ägande och utveckling av fastigheter med fokus på stads-, fastighets- och projektutveckling samt hållbart fastighetsägande. P-G är avgående vd och koncernchef på Platzer Fastigheter Holding AB, som under P-G:s ledning har gått från ett mindre onoterat fastighetsbolag till börsnoterat på Large Cap. Tidigare har P-G haft olika chefsroller i Skanskakoncernen och i Coor Service Management.

P-G Perssons övriga uppdrag inkluderar: styrelseledamot i Svenska Sportpublikationer AB, styrelseledamot i Rikshem AB, styrelseledamot i Barnens Rätt I Samhället (BRIS) samt avgående vd och koncernchef i Platzer Fastigheter Holding AB.

P-G Persson innehar inga aktier i Arise och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Arise och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida (www.arise.se).

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Gahm, Styrelsens ordförande, Arise AB, +46 708 752 755

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2023 kl. 16.30 CET.

Cision