Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Immunovia AB (Publ)

2022-10-20 08:30:00

Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts,ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare ochden fjärde ska vara styrelseordföranden. För det fall att styrelsens ordförande är en av de tre störstaaktieägarna ska denne i egenskap av aktieägare ställa sin plats till förfogande och nästkommandeaktieägare ska erbjudas rätten att utse en ledamot till valberedningen.

Styrelseordföranden ska såsnart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre tillröstetalet största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken viddenna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid sominte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskarutse till ledamot av valberedningen.

Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rättatt utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse enledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter avvalberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida detinte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetaletstörsta aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annanstyrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2023 fastställts till att bestå avföljande personer vilka tillsammans representerar 13,46 procent av antalet aktier och röster ibolaget per den 30 september 2022:
  • Ranny Davidoff, representerande Ranny Davidoff,
  • Carl Borrebaeck, styrelsens ordförande
  • Peter Lindvall representerande Mikael Löfman; och
  • Mats Leifland, representerande Mats Ohlin

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på

bolagets hemsida, www.immunovia.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen påbolagets adress. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit igod tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2023.

För mer information, kontakta:
Philipp Mathieu
Vd och koncernchef
philipp.mathieu@immunovia.com
 
Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 20 oktober 2022 klockan 08.30 CET.

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

Cision