Utvärderingsborrningar har genomförts med framgång på Lille Prinsen, på Utsirahöjden i norska Nordsjön

2021-09-16 08:00:00

Lundin Energy AB meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Energy Norway AS (tillsammans Lundin Energy) har slutfört utvärderingsborrningar fyndigheten Lille Prinsen, norr om Edvard Griegfältet med framgång. Det uppdaterade resursintervallet för de två brunnarna uppgår tillsammans till mellan 12 – 60 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe), brutto och arbete pågår för att beslut om en möjlig utbyggnad skall kunna tas innan slutet av 2022.

Brunnarna i PL167 är belägna på Utsirahöjden, 15 km norr om Edvard Griegplattformen. Målsättningen var att undersöka potentialen för kolväten i fyndigheten Lille Prinsen, för att kunna ta fyndigheten närmare ett eventuellt beslut om utbyggnad. Målsättningen med brunnen 16/1-34 A var att bekräfta reservoar- och produktionsegenskaper i kolvätesediment i Zechstein-formation från perm och med brunnen 16/1-34 S var det att nå olja i en avlång reservoar, i Heimdal-formation från paleocen. De båda utvärderingsborrningarna bekräftade ett resursintervall om 1050 MMboe, brutto i fyndigheten Lille Prinsen. Formationstestningen bekräftade mycket goda egenskaper från reservoaren och olja med en API på 33 grader påträffades, till ett av utrustningen begränsat flöde om 3 580 fat olja per dag. En ytterligare fyndighet som uppskattas innehålla 2  10 MMboe påträffades i Heimdal-formationen. Denna består av en 7 meter hög oljekolonn i 50 meter tjock sandsten, och uppvisar god reservoarkvalitet.

Partnerskapet kommer nu att arbeta vidare med utbyggnadsstudier för att möjligen kunna lämna in en plan för utbyggnad och drift vid slutet av 2022 och därmed dra nytta av de tillfälliga skatteändringarna som den norska regeringen införde i juli 2020. Den nya fyndigheten i Heimdal-formationen och ytterligare prospekteringsmöjligheter i omkringliggande licensområden innebär att det finns potential för att fler utbyggnadsfaser kan komma att läggas till.

Borrningarna genomfördes av den halvt nedsänkbara borriggen Deepsea Stavanger. Lundin Energy är operatör för PL167 med en 40-procentig licensandel. Partners är Equinor Energy AS med 30 procent, Spirit Energy Norway AS med 20 procent, och AkerBP ASA med 10 procent.

Borriggen Deepsea Stavanger kommer nu att flyttas till prospekteringsstrukturen Merckx i PL981, rakt sydväst om Solveigfältet, på Utsirahöjden. Brunnen 16/4-12 kommer att ha som målsättning att nå sandsten från paleocen och kolväten från perm, och förväntas innehålla prospekteringsresurser (unrisked) om 152 MMboe, brutto. Lundin Energy är operatör med en 60-procentig licensandel och AkerBP ASA är partner med en 40-procentig licensandel.


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com

Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga


GlobeNewswire