Uttalande från styrelsen i Signatur Fastigheter AB (publ) med anledning av budpliktsbud från Fastighets Aktiebolaget Trianon

2021-09-03 13:00:00

Bakgrund

Trianon har den 24 augusti 2021 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande, enligt reglerna om budplikt i Takeover-reglerna, till aktieägarna i Signatur Fastigheter att överlåta samtliga aktier i Signatur Fastigheter till Trianon ("Erbjudandet"). Trianon erbjuder 20,50 kronor kontant per aktie i Signatur Fastigheter. Acceptfristen för Erbjudandet löper ut den 20 september 2021.

Erbjudandet omfattar samtliga utestående aktier i Signatur Fastigheter som Trianon inte redan innehar, det vill säga 18 962 983 aktier, varav 10 204 A-aktier och 18 952 779 B-aktier.

Erbjudandet innebär:
  • en premie om cirka 10,8 procent jämfört med slutkursen för Signatur Fastigheters B-aktie på Nasdaq First North den 26 juli 2021 (vilket var den sista handelsdagen innan Trianon offentliggjorde ovan nämnda förvärv);
  • en premie om cirka 11,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 26 juli 2021,
  • en negativ premie om cirka 1,0 procent jämfört med slutkursen den 24 augusti 2021 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet); samt
  • en premie om cirka 1,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 24 augusti 2021.

Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Signatur Fastigheter till cirka 717 miljoner kronor.

Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart möjligt efter acceptfristens utgång, vilket innebär att utbetalning förväntas komma att påbörjas omkring den 23 september 2021.

Den 27 augusti 2021 offentliggjorde Trianon en erbjudandehandling avseende Erbjudandet. För ytterligare information kring Erbjudandet hänvisas till Trianons hemsida: www.trianon.se.

Trianon offentliggjorde den 27 juli 2021 att Trianon förvärvat 7 065 662 B-aktier i Signatur Fastigheter, varigenom gränsen för budplikt passerades. Den 1 september 2021 offentliggjorde Trianon att de har förvärvat ytterligare 2 359 418 B-aktier i Signatur Fastigheter i ett antal olika transaktioner på Nasdaq First North Growth Market, motsvarande cirka 6,7 procent av antalet aktier och röster i Signatur Fastigheter. Trianons innehav i Signatur Fastigheter uppgår därmed totalt till 18 374 903 B-aktier, motsvarande cirka 52,5 procent av antalet aktier och röster i Signatur Fastigheter.

Intressekonflikt

Dan Astrén, styrelseledamot och verkställande direktör i Signatur Fastigheter, samt Tomas Magnusson, styrelseledamot i Signatur Fastigheter, har, genom bolag, i anslutning till Erbjudandet överlåtit aktier i Signatur Fastigheter till Trianon. Mot bakgrund av detta har Dan Astrén och Tomas Magnusson, i enlighet med Takeover-reglerna, inte deltagit i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Övriga styrelseledamöter i Signatur Fastigheter, vilka alla är oberoende, har deltagit i handläggningen av Erbjudandet, och styrelsen har således varit beslutsför.

Styrelsens utvärdering av Erbjudandet

Styrelsens uppfattning om Erbjudandet baseras på en bedömning av ett antal faktorer som styrelsen har ansett vara relevanta i förhållande till utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Signatur Fastigheter och dess marknads historiska utveckling, nuvarande position, den förväntade utvecklingen, och därtill relaterade möjligheter och risker.

Signatur Fastigheter har sedan starten 2014 haft en stabil tillväxt genom fastighetsförvärv och projektutveckling. Bolagets ambition är att växa genom att förvärva fastigheter med värdepotential och utveckla dem för en hållbar framtid och ett lönsamt ägande som gynnar boende, lokalhyresgäster och aktieägare. Signatur Fastigheter har sedan starten vidare varit ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag. Dan Astrén och Tomas Magnusson, grundare och tidigare storägare i Bolaget, har i anslutning till Erbjudandet överlåtit sina aktier i Signatur Fastigheter till Trianon. Trianon har vidare offentliggjort att de efter ytterligare förvärv av aktier nu innehar 18 374 903 B-aktier, motsvarande cirka 52,5 procent av antalet aktier och röster i Signatur Fastigheter.

Styrelsen noterar att Trianon avser påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen för det fall Trianon förvärvar mer än 90 procent av aktierna i Signatur Fastigheter. I samband därmed avser Trianon att verka för att aktierna i Signatur Fastigheter avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Styrelsen kan vidare konstatera att erbjudandet om 20,50 kronor per aktie innebär en premie om cirka 10,8 procent i förhållande till stängningskursen den 26 juli 2021 och cirka 11,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 26 juli 2021. Trianons bud innebär också en premie om 4,3 samt 13,4 procent i förhållande till EPRA Nav respektive Bolagets eget kapital per den 30 juni 2021. Styrelsen är av uppfattningen att Erbjudandet representerar en marknadsmässig budpremie.

Med hänsyn till det sammantaget anförda bedömer styrelsen att budet ligger i linje med styrelsens förväntningar beaktat befintlig fastighetsportfölj och att aktieägarna genom Erbjudandet blir kompenserade för Bolagets potential under aktuella omständigheter.

Styrelsens rekommendation

Sammantaget och mot bakgrund av ovanstående bedömer styrelsen att Erbjudandet, vid tidpunkten för lämnandet av denna rekommendation, är skäligt och rekommenderar enhälligt aktieägarna i Signatur Fastigheter att acceptera Erbjudandet.

Effekter för Signatur Fastigheter och dess anställda

Enligt takeover-reglerna ska styrelsen redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Signatur Fastigheter, särskilt sysselsättning, och sin uppfattning om Trianons strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättning och på de platser där Signatur Fastigheter bedriver sin verksamhet. Trianon anger följande i sin erbjudandehandling avseende Erbjudandet:

"Trianon uppskattar den viktiga roll som Signatur Fastigheters anställda spelar. Trianon förutser inga väsentliga förändringar avseende Signatur Fastigheters anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Signatur Fastigheter bedriver sin verksamhet. Erbjudandet kan emellertid medföra förändringar avseende Signatur Fastigheters ledning på grund av överlappande funktioner när Signatur Fastigheter integreras i Trianons organisation."

Styrelsen utgår från att Trianons beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Öjfelth, styrelseordförande

0701-82 00 07

robert.ojfelth@gmail.com

 

Detta är sådan information som Signatur Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl. 13.00 den 3 september 2021.

Signatur Fastigheter är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Öresunds- och Stockholmsregionen. Vi växer genom förvärv av kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55, e-post info@augment.se,är Bolagets Certified Adviser.

Cision