Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

2021-07-02 18:00:00

ABG Sundal Collier AB ("ABG"), i sin roll som Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, meddelar att övertilldelningsoptionen i samband med Permascand Top Holding AB:s (publ) (“Permascand” eller “Bolaget”) erbjudande av aktier inför med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Erbjudandet") delvis har utnyttjats. Totalt utnyttjades 2 107 900 aktier i övertilldelningsoptionen. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med Erbjudandet, har ABG haft möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Stabiliseringstransaktioner har kunnat utföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under perioden som började per dagen för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, den 4 juni 2021, och avslutats senast 30 kalenderdagar därefter. ABG har dock inte haft någon skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder. Transaktioner har inte fått genomföras till ett högre pris än det som angavs i Erbjudandet, det vill säga 34 SEK.

Huvudägaren[1] för Bolaget utfärdade en övertilldelningsoption till ABG i samband med Erbjudandet vilken har kunnat utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, för att sälja ytterligare högst 2 229 094 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattades av Erbjudandet för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

ABG meddelar nu att övertilldelningsoptionen har utnyttjats motsvarande 2 107 900 aktier. Därmed kommer resterande delen av övertilldelningsoptionen som inte utnyttjades, motsvarande 121 194 aktier, att återlämnas till huvudägaren.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. ABG offentliggör, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 enligt nedan.

Kontaktperson på ABG är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: erik.skog@abgsc.se).

Stabiliseringsinformation:
Emittent:Permascand Top Holding AB (publ)
Instrument:Aktier (ISIN: SE0015962048)
Erbjudandestorlek:14 860 627 aktier
Erbjudandepris:34 SEK
Tradingsymbol:PSCAND
Stabiliseringsansvarig:ABG Sundal Collier AB
Stabiliseringstransaktioner:
DatumAntal aktierPris (högsta)Pris (lägsta)Pris (volymviktat genomsnitt)ValutaHandelsplats
4 juni 2021121 19434,0034,0034,00SEKNasdaq First North Premier Growth Market (SSME)

[1] Norvestor VI, L.P.

MFN