Rapport Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar ett resultat som var högre än analytikernas förhandstips. Samtidigt kom orderingången in nästan 1 miljard dollar över förväntan. 

ABB redovisar ett rörelseresultat (”operationellt ebita”), för det första kvartalet 2022 på 997 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med 945 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 16 analytiker deltog i.

Intäkterna uppgick till 6.965 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.073 miljoner dollar.

Orderingången landade på 9.373 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 8.403 miljoner dollar.

Totalt sett uppnådde koncernen en operativ ebita-marginal på 14,3 procent, vilket var högre än analytikernas förväntan om 13,4 procent, enligt Infronts sammanställning.

”Tack vare stödet från högre volymer och framgångsrika prishöjningar har vi lyckats väga upp den negativa påverkan från kostnadsinflation som främst härrör från råvaror, vissa komponenter, logistik och en ansträngd arbetsmarknad. Dessutom stöttades resultatet av låga kostnader inom Koncerngemensamt & övrigt”, uppger ABB:s vd Björn Rosengren i rapporten.

Han noterar i sammanhanget att förra årets operativa ebita-marginal på 13,8 procent påverkades positivt med 30 punkter från den nyligen avyttrade verksamheten Mechanical Power Transmission.

”När vi tittar på den underliggande verksamheten är jag nöjd med att vi kunnat förbättra den operativa ebita-marginalen något, trots nuvarande inflationsmiljön och en ansträngd försörjningskedja. Detta återspeglar att vårt hårda arbete för ökat ansvarstagande, transparens och snabbhet ger resultat”, skriver Björn Rosengren.

Kassaflödet från rörelsen uppgick under kvartalet till -573 miljoner dollar.

”Som förväntat minskade kassaflödet jämfört med föregående år men minskningen blev kraftigare än förväntat, framför allt på grund av att uppbyggnaden av nettorörelsekapital var högre än väntat för att stötta leveranser från orderstocken. Kassaflödet kommer helt klart att vara i fokus framöver och jag förväntar mig en stabil kassaflödesleverans för helåret”, uppger ABB-chefen.

Spår likartad marknad

ABB förväntar sig att den underliggande marknadsaktiviteten under andra kvartalet 2022 förblir i stort sett likartad jämfört med föregående kvartal.

Det framgår av delårsrapporten.

”Intäkterna under andra kvartalet tenderar att vara sekventiellt säsongsmässigt starkare i absoluta termer, med stöd för en viss sekventiell marginalökning, förutsatt att det inte sker någon eskalering av nedstängningarna i Kina”, skriver ABB om kvartalsutsikterna.

I förra delårsrapporten uppgav ABB att bolaget förväntade sig att den underliggande marknadsaktiviteten under det första kvartalet 2022 överlag skulle förbli stabil jämfört med kvartalet innan.

För helåret 2022 förväntar ABB sig en stabil marginalförbättring mot 2023 års mål på minst 15 procent, stöttad av förbättrad effektivitet i och med att bolaget till fullo införlivar den decentraliserade verksamhetsmodellen och resultatkulturen inom samtliga divisioner.

”Dessutom förväntar vi oss stöd från en förväntad positiv tillväxttakt på marknaden och vår starka orderstock”, skriver bolaget i torsdagens delårsrapport.

ABB:s vd Björn Rosengren uppger att bolaget hade en lovande start på året, trots flera externa osäkerhetsfaktorer.

”Jag förväntar mig att det här året ska resultera i förbättrad lönsamhet, stabilt kassaflöde och att vi genomför våra planerade portföljaktiviteter”, skriver han.

ABB planerar att avyttra verksamheten Turbocharging. Dock innebär de geopolitiska osäkerheterna att bolaget senarelägger det slutliga beslutet om en spinoff eller försäljning till andra kvartalet, är budskapet.

”Som en förberedelse inför avyttringen har vi lanserat det nya företagsnamnet och varumärket Accelleron. Vår plan att särnotera verksamheten E-mobility under andra kvartalet ligger fast, under förutsättning att marknadsförhållandena är tillfredsställande”, skriver ABB-chefen.

Kinesiska nedstängningar kan påverka

ABB uppger att Kinas strategi för nolltolerans mot covid-19 under det första kvartalet 2022 inte hade någon väsentlig påverkan på bolagets förmåga att utföra kundleveranser.

”Vi följer dock situationen löpande och även om det är svårt att kvantifiera utesluter vi inte en viss negativ kortsiktig påverkan på verksamheten på grund av lokala nedstängning”, skriver ABB i delårsrapporten.