Kvartalsrapport Swedbank gjorde ett rörelseresultat på drygt 6,8 miljarder kr under det andra kvartalet. Det är en miljard mer än analytikerprognoserna.

Swedbanks rörelseresultat blev 6.852 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 5.811 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 22 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Räntenettot blev 6.572 miljoner kronor, mot analytikersnittet på 6.556 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 3.674 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.396 miljoner.

Kreditförlusterna blev -27 miljoner kronor (återvinningar), vilket kan jämföras med analytikernas genomsnittliga förväntan om förluster på 444 miljoner kronor.

Swewdbank uppger i delårsrapporten att banken växer med ekonomin på alla sina fyra hemmamarknader.

”På den svenska bolånemarknaden spred sig den höga aktivitetsnivån över landet och Swedbanks marknadsandel av nyutlåning ökade stadigt”, skriver vd Jens Henriksson i delårsrapporten.

Under april och maj uppgick Swedbanks marknadsandel på nyutlåning till strax över 17 procent.

”I juni hade vi den högsta bolåneförsäljningen någonsin. Åtgärderna med omfördelning av personal till bolånehanteringen och kortade väntetider ger effekt”, skriver Swedbank-chefen som i föregående delårsrapport behövde rapportera att banken då inte hade varit tillräckligt snabbfotade på den snabbrörliga bostadsmarknaden.

”Många av våra kunder bor i villa och där är efterfrågan på lån normalt sett säsongsmässigt hög under våren och sommaren. Vår ambition att komma tillbaka till vår underliggande marknadsandel i Sverige kvarstår. Verksamheten i Baltikum, där vi är marknadsledande, uppvisar hög lönsamhet och goda tillväxtutsikter”, skriver Swedbank-chefen vidare i rapporten för det andra kvartalet.

Swedbank uppger att bankens kostnader utvecklas i linje med Swedbanks prognos och att bankens kostnadstak på 20,5 miljarder kronor exklusive utredningskostnader för 2021 och 2022 kvarstår.

Det framgår av Jens Henrikssons vd-ord i delårsrapporten för det andra kvartalet 2021.

”Kreditkvaliteten är fortsatt god och även om osäkerheten om effekter av pandemin kvarstår så är reserveringarna för kreditförluster nu tillbaka på låga nivåer”, skriver Swedbank-chefen vidare.

Under andra kvartalet hade Swedbank en avkastning på eget kapital på 14,2 procent.

”Målet på 15 procents avkastning på eget kapital ligger fast. Vår kapital- och likviditetsposition är också fortsatt stark. Bufferten till Finansinspektionens minimikrav på kärnprimärkapital-relationen uppgick till cirka 6,1 procentenheter”, framhåller Jens Henriksson.

Swedbank har tidigare i år betalat två utdelningar om totalt 7:25 kronor per aktie.

”Vi har som ambition att senare under året lämna ytterligare utdelning hänförlig till vinsten 2019 och 2020 i enlighet med vår utdelningspolicy. Det förutsätter dock Finansinspektionens samsyn och att omvärldsförutsättningarna så medger”, uppger Jens Henriksson.