U.S. Department of Justice når uppgörelse med Ericsson gällande överträdelser av 2019 års avtal om uppskjutet åtal

2023-03-02 23:35:00

Under 2019 ingick Ericsson DPA avseende tidigare tillkännagivna överträdelser av Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) relaterat till förhållanden i flera länder mellan 2010 och 2016. Sedan ingåendet av DPA har DOJ inte påstått eller åtalat Ericsson för någon ny brottslig övertträdelse och ingen ny överträdelse har påståtts eller åtalats i dag. Som tidigare meddelats i oktober 2021 och mars 2022, informerade dock DOJ Ericsson att bolaget inte hade tillhandahållit dokument och information till DOJ tillräckligt snabbt och inte heller rapporterat information till DOJ på ett adekvat sätt gällande en internutredning om Irak från 2019.

I enlighet med DPA har DOJ ensam rätt att avgöra om bolaget har överträtt sina skyldigheter och, om DOJ kommer till denna slutsats, har de möjlighet att åtala bolaget för de tidigare missförhållanden som täcks under DPA. Till följd av detta har bolaget erkänt sig skyldigt till de överträdelser av FCPA som bolaget tidigare erkänt som en del av DPA. Bolaget justerar inte de sedan tidigare uppsatta långsiktiga finansiella målen då bolaget inte förväntar sig någon väsentlig avvikelse från dessa.

Börje Ekholm, Ericssons verkställande direktör, säger: "Att ta detta steg idag betyder att frågan om överträdelserna är löst. Detta gör att vi kan fokusera på att genomföra vår strategi samtidigt som vi driver en fortsatt kulturell förändring i hela bolaget med integritet i centrum för allt vi gör. Denna uppgörelse är en stark påminnelse om de historiska missförhållanden som ledde till DPA. Vi har lärt oss av detta och vi är på en viktig resa för att förändra vår kultur. För att vara en sann branschledare måste vi vara både marknads- och teknikledande och samtidigt ledande i hur vi bedriver vår verksamhet. Ericssons koncernledning och jag förblir engagaerade i att driva denna omvandling och vi fortsätter att införa stränga kontroller och förbättrad styrning, etik och regelefterlevnad i hela bolaget, med motsvarande förbättringar av vår strategi för riskhantering. Förändringen fortsätter och vi är ett mycket annorlunda bolag idag och har gjort viktiga förändringar sedan 2017 och under 2022."

Ronnie Leten, styrelseordförande, kommenterar vidare: "Under Börje Ekholms starka ledarskap har bolaget sedan 2017 kraftigt förbättrat sitt sätt att arbeta med riskhantering och regelefterlevnad, vilket inkluderar en genomgång av bolagets antikorruptionsprogram för att motverka och identifiera problematiskt beteende. Styrelsen fortsätter sin aktiva översyn och med vårt fulla stöd kommer Börje och hans ledningsgrupp fortsätta att förankra dessa förändringar i bolagets styrning och kultur."

Vad gäller de tidigare förhållandena i Irak fortsätter bolaget att grundligt utreda fakta i fullt samarbete med DOJ och the U.S. Securities and Exchange Commission. Som tidigare meddelats kunde bolagets internutredning från 2019 inte fastslå att Ericsson gjort eller varit ansvarig för några betalningar till någon terroristorganisation; och bolagets fortsatta djupgående utredning under 2022 har inte inte förändrat denna slutsats.

I sin kommentar om bolaget i avtalet noterar DOJ: "[Ericsson] har väsentligt förbättrat sitt program för regelefterlevnad och sina interna redovisningskontroller genom strukturella förändringar och förändringar i ledarskapet, vilket inkluderar men är inte begränsat till rekryteringen av ny chefsjurist och en ny chef för internutredningar samt etablerandet av en tvärfunktionell Business Risk Committee bestående av högt uppsatta chefer på koncernnivå ... och har åtagit sig att fortsätta implementera och testa ytterligare förbättringar." Vidare, "[Ericsson] har väsentligt förbättrat sitt samarbete och sitt informationsutbyte."

Ett QA-dokument med ytterligare information finns tillgänligt på: https://www.ericsson.com/en/newsroom

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: +46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: +46 730 95 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon: +46 72 593 27 78
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Alan Ganson, Investerarrelationer
Telefon: +46 70 267 27 30
E-post: alan.ganson@ericsson.com 

Media

Peter Borsos, Kommunikationschef
Telefon: +46 703 17 68 00
E-mail: peter.borsos@ericsson.com

Kristoffer Edshage, chef Regulatory and Financial Communication
Telefon: +46 722 20 44 46
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt information om nedan risker och osäkerheter:

- Potentiella materiella tillkommande kostnader och ansvar med anledning av vår pågående framtida efterlevnad av villkoren i överenskommelsen med DOJ och den förlängda övervakningen

- Potentiellt bli ett mål för offentlig granskning till följd av ingåendet av överenskommelsen med DOJ, inklusive felaktiga tolkningar av uppgörelsen, klagomål till tillsynsmyndigheter, negativ mediepublicitet, inblandning från våra konkurrenter, som samtliga kan skada vårt rykte och väsentligt negativt påverka vår verksamhet och framtidsutsikter

- Risker till följd av att ingå överenskommelsen, inklusive potentiell uteslutning, anseenderisk samt potentiell negativ inverkan på kommersiella avtal, affärer med finansinstitut, kontrakt med leverantörer, främst på grund av motpartens ovilja att fortsätta affärsrelationer

- Potentiellt väsentligt ytterligare ansvar till följd av tidigare upförande, inklusive anklagelser om tidigare verksamhet i Irak eller andra platser som förblir olösta eller okända

- Risker relaterade till intern kontroll och styrning, inklusive risken att ådra sig väsentligt ansvar i samband med interna kontroller avseende betalningar till tredje part i samband med historiskt uppförande i Irak eller andra platser

- Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och finansiella resultatförväntningar

- Pågående geopolitisk osäkerhet och handelsosäkerhet, inklusive utmanande globala ekonomiska förhållanden, marknadstrender och pandemier som Covid-19

- Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av marknader vi är verksamma inom

- Vår förmåga att följa legala och regulatoriska krav internationellt

- Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

- Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential för framtida tillväxt

- Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska samarbetsprojekt och joint ventures

- Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras och blir lönsamma

- Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering, konkurrens och kundstruktur.

Orden "anse", "förvänta", "förutspå", "förutse", "förutsätta", "avse", "trolig", "beräknas", "kan", "skulle kunna", "planera", "uppskatta", "bedöma", "kommer att", "bör", "strävan", "ambition", "försöka", "potential", "målsättning", "fortsätta" eller deras negativa versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade, indikerade eller beräknade resultat som framgår av den framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer" i senaste kvartalsrapporten, och i avsnittet "Riskfaktorer" i årsredovisningen för 2021.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars, 2023 kl. 23:35 CET.

Cision