Trianon har ökat sitt innehav i Signatur Fastigheter varigenom gränsen för budplikt passerats

2021-07-27 08:30:00

Köpeskillingen för aktierna bestod av 84 788 171 kronor kontant och 285 990 nya B-aktier i Trianon till en teckningskurs om 210 kr (apportemission). Efter förvärvet innehar Trianon 16 015 485 B-aktier i Signatur Fastigheter, motsvarande cirka 45,8 procent av antalet aktier och 45,7 procent av antalet röster.

Gränsen för budplikt har därmed passerats. Det innebär att Trianon inom fyra veckor ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Signatur Fastigheter, om inte inom samma tid Trianons röstandel i Signatur Fastigheter minskas så att den inte längre motsvarar 30 procent eller mer.

Trianon har under de senaste sex månaderna inte köpt några aktier i Signatur Fastigheter till ett högre pris än köpeskillingen i det ovan angivna förvärvet.

För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande från Fastighets AB Trianon.
 

Denna information är sådan som Signatur Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2021 kl 08.30.

Signatur Fastigheter är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Öresunds- och Stockholmsregionen. Vi växer genom förvärv av kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55, e-post info@augment.se,är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, VD

040-608 82 00
astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Cision