Aktie Inför dagens kapitalmarknadsdag meddelar Trelleborg att man avser att inleda ett återköpsprogram av aktier för mellan 2 och 3 miljarder per år. Dessutom passar bolaget på att uppdatera de finansiella målen. 

Styrelsen för Trelleborg avser kalla till extra bolagsstämma för att föreslå att den beslutar om att bemyndiga styrelsen att, fram till årsstämman i april 2022, fatta beslut om återköp av egna aktier. Bolagets ambition är att återköpa egna aktier om cirka 2-3 miljarder kronor per år.

Det framgår av ett pressmeddelande inför bolagets kapitalmarknadsdag som hålls 13.00 på torsdagen.

”Styrelsens syfte med att föreslå stämman ett återköpsprogram är att börja anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Vårt mål är att programmet blir flerårigt och avser därför återkomma till kommande års årsstämmor med förslag om återköp av egna aktier”, skriver Trelleborg.

Styrelsens utgångspunkt är att de återköpta aktierna makuleras vid en tidpunkt som beslutas av kommande årsstämmor, kommenterar styrelseordförande Hans Biörck.

Uppdaterar finansiella mål 

Trelleborg lämnar uppdaterade finansiella mål som sträcker sig över en konjunkturcykel.

Det framgår av ett pressmeddelande inför bolagets kapitalmarknadsdag som hålls 13.00 på torsdagen.

Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, ska uppgå till minst 16 procent. Tidigare mål var en marginal på minst 15 procent.

Trelleborg upprepar målet för total försäljningstillväxt, inklusive organisk tillväxt. Det innebär att tillväxten ska ligga på 5-8 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive jämförelsestörande poster, ska uppgå till minst 14 procent. Tidigare mål var att ha en räntabilitet på eget kapital (ROE) om minst 12 procent.