Trelleborgs marknadsutsikter osäkra

Publicerad 2016-10-25 07:56

Rapport Trelleborgs rapport bjöd på både positiva och negativa överraskningar samtidigt som industrikoncernen flaggar för osäkra marknadsutsikter.

Trelleborg redovisar ett resultat före skatt inklusive jämförelsestörande poster på 818 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016.

Analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på ett resultat före skatt på 810 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Rörelseresultatet, ebit, exklusive engångsposter landade på 915 miljoner för perioden. Förväntningarna för rörelseresultatet låg på 919 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 7.072 miljoner kronor. Här väntades 7.194 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

”Trelleborg uppnådde ett ökat rörelseresultat och bibehöll marginalen på nästan samma höga nivå som under det starka tredje kvartalet föregående år”, skriver vd Peter Nilsson i rapportens vd-ord.

Negativ organisk tillväxt

Den organiska försäljningsutvecklingen uppgick till -5 procent, även det i nivå med de -4,8 procent som väntades i SME Direkts prognossammanställning.

”Det var främst offshore olja/gas som låg bakom det organiska försäljningstappet samtidigt som en mer positiv utveckling noterades för våra flyg- och fordonsrelaterade verksamheter. Den organiska försäljningen var lägre än föregående år, men något bättre jämfört med föregående kvartal”, kommenterar Peter Nilsson.

Osäkra marknadsutsikter

Trelleborg spår att efterfrågan för det fjärde kvartalet kommer att vara i nivå med det tredje kvartalet.

Det framgår av delårsrapporten.

Vd Peter Nilsson säger dock att marknadsutsikterna är behäftade med en stor osäkerhet.

”Liksom tidigare följer vi den ekonomiska utvecklingen noga och har fortsatt god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger han.

Det andra halvåret är från ett historiskt perspektiv en säsongsmässigt svagare period än det första för Trelleborg, på grund av kunders inköpsmönster samt semesterperioder.

”Med CGS konsoliderat under ett helt kvartal, kan vi konstatera att detta säsongsmönster har förstärkts”, säger Peter Nilsson.

Under tredje kvartalet ökade rörelseresultatet och marginalen var kvar ”på nästan samma höga nivå som under det starka tredje kvartalet föregående år”, som det heter i vd-ordet.

Försäljningen ökade med 18 procentenheter jämfört med föregående år, främst drivet av förvärvet av CGS men även av andra tilläggsförvärv. Rörelseresultatet exklusive jämförande poster ökade med 15 procent och var helt i linje med SME Direkts konsensus.

Trelleborg arbetar nu med att integrera CGS och andra förvärv.

”Detta arbete påverkar naturligtvis både försäljning och resultatutveckling under en period när plattformen för framtiden byggs. Jag vill än en gång poängtera att på Trelleborg fokuserar vi alltid på det slutgiltiga resultatet, ibland på bekostnad av kortsiktiga kvartalssiffror”, säger Peter Nilsson.

Han är särskilt nöjd med förvärvet av Schwab inom industriell antivibration samt tilläggsförvärven inom Trelleborg Sealing Solutions.

”Vår strategi fortsätter att primärt vila på organiska tillväxtinitiativ, varför tilläggsförvärv ska ses som komplement till denna strategi”, säger han.

Utvecklingen för flera segment är fortsatt dämpad på flertalet marknader, framför allt inom offshore olja/gas men även inom tyngre generell industri samt jordbruk.

”Som tidigare drivs tillväxten för vår del istället av andra segment, såsom fordons- och flygindustrierna. Vi bedömer att utvecklingen på jordbruksmarknaderna, om än tydligt svagare än föregående år, börjar plana ut på en låg nivå”, heter det i vd-ordet.