TRELLEBORG: Återköp av aktier av serie B i Trelleborg under vecka 24, 2022

2022-06-20 15:00:00

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 25 272 178 aktier av serie B till ett sammanlagt belopp om högst 5 000 miljoner kronor som Trelleborg tillkännagav den 27 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2022 till dagen före årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safeharbour-förordningen"). Syftet med återköpsprogrammet är att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.

Aktier av serie B i Trelleborg har återköpts (i SEK) enligt följande:

+--------+-----------------+---------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat |Totalt dagligt |
| |volym (antal |genomsnittspris|transaktionsvärde|
| |aktier) |per dag (SEK) |(SEK) |
+--------+-----------------+---------------+-----------------+
|20220613|111 556 |221,4598 |24705 169 |
+--------+-----------------+---------------+-----------------+
|20220614|102 194 |223,1706 |22806 696 |
+--------+-----------------+---------------+-----------------+
|20220615|103 061 |223,9971 |23085 365 |
+--------+-----------------+---------------+-----------------+
|20220616|125 510 |217,6298 |27314 716 |
+--------+-----------------+---------------+-----------------+
|20220617|146 333 |220,2453 |32229155 |
+--------+-----------------+---------------+-----------------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för Trelleborgs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Trelleborgs innehav av egna aktier per den 17 juni 2022 till 5953 846 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Trelleborg uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 271 071 783, varav 28 500 000 aktier av serie A och 242 571 783 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

Cision