TOBII DYNAVOX: TECKEN PÅ ÖKAD TILLVÄXT NORDAM SLUTET 1 KV - VD

2022-04-27 07:45:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tobii Dynavox, verksamt inom kommunikationshjälpmedel, fortsatte att tyngas av pandemin inledningsvis under det första kvartalet.

Det uppger bolagets vd Fredrik Ruben i rapporten för det första kvartalet.

"Mot slutet av perioden såg vi dock tydliga tecken på en ökad tillväxttakt i vår nordamerikanska affär genom de lättade restriktionerna. Det underliggande behovet av våra produkter är stort och fortsätter att växa, vilket ger oss tillförsikt inför det kommande året" skriver han i rapporten.

Under främst kvartalets första hälft ledde smittspridningen av omikron och restriktioner till att Tobii Dynavox möjligheter att träffa kunder, förskrivare och användare fortsatte att begränsas.

"Utmaningar inom logistik och komponentförsörjning innebar i linje med förgående kvartal en lägre bruttomarginal än normalt. Genom att vi tagit ett strategiskt beslut att öka vårt färdigvarulager för att minimera risken för leveransproblem utgjorde det ingen begränsande faktor för försäljningen", skriver Fredrik Ruben.

Under första kvartalet var den organiska tillväxten 9 procent. Valutaförändringar påverkade intäkterna positivt med 10 procent.

"Leverans- och logistikförseningar under 2021 ledde till att vissa intäkter försköts till det första kvartalet 2022. Detta bedöms ha påverkat kvartalets intäkter positivt med cirka 7 miljoner kronor", skriver Tobii Dynavox.

Bruttomarginalen försvagades till 64 procent (67). Marginalnedgången förklarades dels av poster av engångskaraktär och dels av ökade kostnader för komponenter och frakter relaterade till pandemin. Justerat för detta är underliggande bruttomarginal i närheten av 66 procent, uppger bolaget.Direkt-SE