Tingsrätten meddelar dom i Oscar Properties talan mot Stockholms kommun

2022-10-11 12:30:00

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i mål T 14058-20 mellan Oscar Properties Gasklockor AB och Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd.

Tingsrätten ogillar käromålet och förpliktar Oscar Properties att ersätta Stockholms kommun för dess rättegångskostnader med 2 293 577 kr. I övrigt kommer inte domen att få någon inverkan på Oscar Properties, då bolaget skrev ner tillgången 2020.

För frågor, vänligen kontakta
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2022 kl.12:30 CEST.

Om Oscar Properties
Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling.

MFN