Rapport TietoEvry redovisar ett resultat klart över förväntan. IT-konsulten spår dessutom att helårsresultatet 2020 blir bättre än 2019. 

Tieto Evry redovisar ett justerat rörelseresultat på 71,4 miljoner euro, exklusive engångsposter för det fjärde kvartalet 2019.

Genomsnittet av tre analytikers prognoser, som Infront hade sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 63,3 miljoner euro.

Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 13,1 procent för kvartalet, mot snittestimatet på 12,3 procent.

Nettoomsättningen blev 543 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 516 miljoner euro.

Utdelningen föreslås uppgå till 1:27 euro per aktie. Här väntades 1:35 euro per aktie, enligt Infront.

Spår ökat resultat 2020

Tieto Evry räknar med att rörelseresultatet, exklusive engångsposter, kommer att öka 2020 jämfört med 2019 års utfall, då Tieto och Evrys sammantagna justerade ebit uppgick till 343 miljoner euro.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Genomsnittet av tre ana   lytikers förväntningar på 2020 låg inför rapporten på ett rörelseresultat, exklusive engångsposter, på 360 miljoner euro, enligt Infronts estimatsammanställning.

Tieto Evry bedömer vidare att den sammantagna tillväxten på den nordiska IT-marknaden väntas ligga kvar på 2-3 procent.

På lång sikt har Tieto Evry som mål att växa snabbare än marknaden.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.