Thule Group (publ) - Delårsrapport första kvartalet, januari – mars 2022

2022-04-26 07:45:00
  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 3 034 Mkr (2 538) vilket motsvarar en ökning med 19,5 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 13,4 procent.
  • Rörelseresultat uppgick till 692 Mkr (594), vilket motsvarar en marginal om 22,8 procent (23,4). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelsemarginalen med 0,4 procentenheter.
  • Nettoresultat uppgick till 527 Mkr (447).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -526 Mkr (72).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,04 kr (4,28).

MFN