Rapport Nischbanken TF Bank redovisar ett rörelseresultat om 43,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (65,6).

De totala intäkterna uppgick till 213 miljoner kronor under det gångna kvartalet (176).

Nischbankens låneportfölj ökade med 8 procent under kvartalet till 6,99 miljarder kronor.

Kreditförlusterna blev 89,7 miljoner kronor (43,5).

Nettoresultatet blev 34,2 miljoner kronor (50,5). Resultatet per aktie sjönk till 1:51 kronor (2:28).

Den 6 april meddelade TF Bank en extra kreditförlustreservering om 30 miljoner kronor vid utgången av det första kvartalet 2020. Banken slopade även målet om en vinst per aktie om minst 14:50 kronor för 2020.

Kreditförlustreserveringen gjordes mot bakgrund av det osäkra makroekonomiska läget i spåren av coronavirusets spridning i Europa och med tanke på reglerna om reservering av förväntade framtida kreditförluster.

”Reserveringskraven i IFRS 9 baseras på en modell för förväntade framtida kreditförluster. Det osäkra makroekonomiska läget som en följd av covid-19, med bland annat en förväntad ökning av antalet arbetslösa i Europa, väntas påverka TF Banks kreditförluster de kommande 12 månaderna”, sammanfattade bolaget.

TF Banks rörelseintäkter ökade med 21 procent till 213 miljoner kronor under det första kvartalet 2020.

”Tillväxten för låneportföljen har påverkat räntenettot positivt i samtliga segment”, skriver bolaget i delårsrapporten där det framgår att låneportföljen ökade med 8 procent under kvartalet.

Rörelseintäktsmarginalen minskade däremot till 13,2 procent (15,6), vilket banken förklarar beror på att räntenivåerna på nyutlåning inom segmentet Consumer Lending är lägre än låneportföljens genomsnittliga räntenivå.

Ränteintäkterna ökade med 22 procent till 226 miljoner kronor. Tillväxten för konsumentlån i Norge och Baltikum, samt högre volymer inom segmenten Ecommerce Solutions och Credit Cards bidrog till de stigande ränteintäkterna.

TF Banks räntekostnader ökade med 36 procent till 31,8 miljoner kronor. Ökningen berodde främst på högre inlåningsbalanser i Tyskland och Norge samt stigande räntenivåer i Norge under 2019. Samtidigt har lägre inlåningsräntor i Tyskland, samt en något mindre negativ avkastning på likviditetsreserven, haft en positiv effekt på finansieringskostnaden under årets första kvartal, skriver TF Bank.