TF Bank AB (publ): TF Banks svenska dotterbolag meddelas tillstånd att bedriva finansieringsrörelse

2022-06-20 08:15:00

TF Banks nordiska verksamhet inom segmentet Ecommerce Solutions expanderar kraftigt och varumärket Avarda har under det senaste året fått ett kommersiellt genombrott på de nordiska marknaderna. Vid utgången av mars 2022 uppgick segmentets låneportfölj i Norden till 1 496 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 58 % i lokala valutor jämfört med mars 2021. Genom att föra över verksamheten till ett separat bolag bedömer TF Bank att förutsättningarna för fortsatt tillväxt och värdeskapande förbättras ytterligare.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Carlsson, VD +46 (0)70 374 33 80
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl. 08:15 CEST.

Cision