Aktie Telia meddelar att det operativa kassaflödet för helåret 2020 överträffar tidigare angiven prognos och att helårsresultatet kommer att påverkas av nedskrivningar. Styrelsen avser att föreslå en utdelning om 2 kronor per aktie för 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det operativa fria kassaflödet blev 12,1 miljarder kronor för helåret, vilken kan ställas mot prognosen att ”nå den övre delen av intervallet 9,5 till 10,5 miljarder kronor”.

Anledningen till att prognosen överträffades är främst kopplad till rörelsekapitalet, där utfallet blev bättre under 2020 än förväntat.

”Eftersom Telia Companys utdelningspolicy är knuten till operativt fritt kassaflöde, vill styrelsen också informera om att den avser att föreslå en utdelning på 2 kronor per aktie för 2020”, heter det.

Utdelningen motsvarar 67 procent av det operativa fria kassaflödet för helåret och är nära kopplat till de mer strukturella delarna av det operativa fria kassaflödet.

”Styrelsen betraktar 2 per aktie som en uthållig utdelningsnivå för de kommande åren”, heter det.

Telias rörelseresultat för perioden fjärde kvartalet 2020 kommer att påverkas av en icke kassaflödespåverkande nedskrivning på 7,8 miljarder kronor som är relaterad till Finland.

Telias justerat ebitda-resultat för fjärde kvartalet som i stort sett var linje med den prognos som angavs i rapporten för det tredje kvartalet (cirka 30,5 miljarder kronor för helåret).

”Efter att ha genomfört den sedvanliga årliga granskningen av det redovisade värdet av tillgångarna i verksamheten, har Telia Company identifierat ett behov av att göra en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning i den finländska verksamheten, uppgående till 7,8 miljarder kronor. Detta kommer att påverka rörelseresultatet negativt för helåret 2020”, skriver bolaget.

För både 2018 och 2019 visade känslighetsanalysen att återvinningsvärdet för Finland låg mycket nära det redovisade värdet.

”Covid-19 tillsammans med en något svagare underliggande utveckling i verksamheten samt ökade investeringar i näten jämfört med den ursprungliga affärsplanen, har resulterat i behovet av att göra denna nedskrivning”, heter det.

Fram tills att granskningen av helårsresultatet för 2020 är fullständigt klar är alla finansiella referenser för 2020 att betrakta som preliminära.

Ytterligare information kommer att ges den 29 januari i och med publiceringen av den fullständiga rapporten för perioden januari till december 2020.