Tele2 AB: Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

2023-03-08 16:00:00

Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med villkoren för det mål- och prestationsbaserade incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Tele2-koncernen. Nordea Bank Abp, filial i Sverige förvärvade samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs motsvarande kvotvärde om 1,25 kr per aktie. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av Tele2 för 1,25 kr per aktie.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som deltar i Tele2s mål- och prestationsbaserade incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till berättigade deltagare i respektive program. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

Tele2 innehar 2200000 C-aktier sedan tidigare och kommer, efter återköpet av de 1200 000 nyemitterade C-aktierna, att inneha samtliga 3400 000 C-aktier i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of PR, Tel: +46761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46701663310

Cision