Teckningsperioden i LightAirs företrädesemission inleds idag den 29 november

2022-11-29 09:00:00

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022.

Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 13 december 2022.

Företrädesemissionen i sammandrag
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning initialt att tillföra LightAir cirka 24,7 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 24,7 MSEK.
  • Teckningskursen är 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,70 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie.  Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units var den 25 november 2022. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit.  En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) nyemitterad teckningsoption av serie TO 2.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 33,5 procent av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar och till cirka 51,5 procent av garantiåtaganden, varav 10 procent utgör en s.k. toppgaranti. Således omfattas Företrädesemissionen till cirka 85 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
  • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 december 2023 till och med den 29 december 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 1,40 SEK och inte lägre än 0,70 SEK.
  • Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 löper från och med den 2 januari 2024 till och med den 16 januari 2024.

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 25 november 2022 var registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln som finns tillgänglig på Hagberg & Aneborn AB:s hemsida www.hagberganeborn.se, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom att skicka in en anmälningssedel via post eller e-post till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15:00 den 13 december 2022.  Anmälningssedel hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.lightair.com samt Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

Mer information om Företrädesemissionen återfinns på Bolagets hemsida, www.lightair.com, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida, www.stockholmcorp.se samt Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Hjulström AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Cision