Swedish Match AB (publ) aktiekapital och antal aktier

2022-05-31 10:00:00

Aktiekapitalet om 13 559 080:98 SEK är oförändrat, då det samtidigt med beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier även fattades beslut om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Härigenom återställdes aktiekapitalet till samma nivå som innan minskningen.

Det totala antalet utestående aktier i bolaget, inklusive bolagets innehav av egna aktier, uppgår per den 31 maj 2022 till 1 525 000 000 aktier motsvarande lika många röster.

Cision