Aktie Styrelsen i djurhälsobolaget Swedencare har fastställt finansiella mål som gäller för 2026. De nya målen ersätter de mål som kommunicerades den 18 februari. Under 2026 ska omsättningen nå 4 miljarder kr med ebitda-marginal om lägst 30 procent. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Tidigare var målet att 2025 nå en omsättning om 2 miljarder kr med en ebit-marginal överstigande 30 procent. Målsättningen skulle främst nå via organisk tillväxt.

”De nya finansiella målen ska ses i ljuset av att Swedencare idag har en väsentligt större verksamhet jämfört med den verksamhet som bedrevs när de tidigare målen fastställdes. Samtidigt bedöms marknadsförutsättningarna, med hög organisk tillväxt och möjligheter till förvärv, fortsatt vara mycket goda”, skriver Swedencare.

Synergieffekter och större kundavtal med start under 2022 väntas påverka både omsättning och rörelsemarginaler positivt, heter det vidare.