Swedencare AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 APRIL – 30 JUNI 2021

2021-07-29 08:00:00

Snabba synergivinster och öppnade veterinärkliniker gav rekordlyft i Q2

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2021

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen uppgick till 160 221 TSEK (32 015 TSEK), motsvarande en ökning om 400%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 45%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 47 206 TSEK (7 424 TSEK), motsvarande en ökning om 536% respektive en EBITDA-marginal om 29,5% (23,1%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 44 031 TSEK (5 671 TSEK), motsvarande en ökning om 676% respektive en EBIT-marginal om 27,5% (17,7%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 32 593 TSEK (5 145 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 106 031 450 aktier 0,31 SEK (0,06 SEK)*
 • Per den 30 juni 2021 uppgick likvida medel till 1 261 006 TSEK (175 795 TSEK)
 • Kostnader i samband med förvärvet av Rx Vitamins uppgick till 982 TSEK. Justerat för detta uppgick EBITDA till 48 188 TSEK, motsvarande EBITDA-marginal om 30,1% och EBIT till 45 013 TSEK motsvarande en EBIT-marginal om 28,1%

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 294 129 TSEK (69 740 TSEK), motsvarande en ökning om 322%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 34%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 82 986 TSEK (17 853 TSEK), motsvarande en ökning om 365% respektive en EBITDA-marginal om 28,2% (25,5%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 79 219 TSEK (16 385 TSEK), respektive en EBIT-marginal om 26,9% (23,4%)
 • Kostnader i samband med förvärven uppgick till 1 900 TSEK. Justerat för detta uppgick EBITDA till 84 886 TSEK, motsvarande EBITDA-marginal om 28,8% och EBIT till 81 119 TSEK motsvarande en EBIT-marginal om 27,6%
 • Resultatet efter skatt uppgick till 59 336 TSEK (13 586 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 105 706 525 aktier 0,56 SEK (0,17 SEK)*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 681 TSEK (13 761 TSEK)
 • Valutakursvinster uppgick till 840 TSEK

*Omräknat på antal aktier efter aktiespliten 5:1

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Årsstämman beslutade om uppdelning av bolagets befintliga aktier, varvid en befintlig aktie delas i 5 aktier av samma aktieslag (aktiesplit 5:1). Avstämningsdag för uppdelningen var 25 maj 2021
 • Swedencare förvärvar Vetio, ledande nordamerikansk CDMO-koncern verksam inom djurhälsa
 • Swedencare genomför en riktad nyemission om 11 954 200 aktier och tillförs härigenom cirka 1 150 MSEK, som efter emissionskostnader om 1 675 TSEK gav ett nettotillskott på 1 148 MSEK, för att finansiera det amerikanska verksamhetsförvärvet

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • Swedencare har slutfört förvärvet av Vetio och en del av köpeskillingen är reglerad med apportemission. Swedencares proforma omsättning, inklusive Vetio och övriga förvärv de senaste 12 månaderna fram till och med Juni 2021 är 919 MSEK med en EBITDA om 241 MSEK

VD har ordet

Rekordförvärv och starkt momentum för Swedencare

Ännu ett intensivt kvartal ligger bakom oss och vi kan börja skönja det som jag talat om i några rapporter - att det nya Swedencare är ett bolag som kontinuerligt ska kunna leverera bättre tillväxt än marknaden i sig. Det kan vi på grund av den kompetens vår personal besitter och, kanske framför allt, för att vi har en orädd och något okonventionell inställning till vårt arbete. Vi är nyfikna, flexibla, kund- och lösningsorienterade och vi bryter ny mark på många områden när vi ser att förutsättningarna är gynnsamma. Ännu en gång är jag imponerad av hela organisationens kapacitet och förmåga att exekvera ett flertal större projekt under tidspress. Gång på gång visar vi att vår arbetskapacitet är hög och att vi kan hantera stort som smått och inte låter några affärsmöjligheter gå oss förbi. Jag har svårt att se någon organisation i branschen som kan matcha oss idag avseende kompetens, flexibilitet, snabbhet och viljan att se till att samtliga kunder är nöjda med de tjänster och produkter vi erbjuder marknaden.

Det andra kvartalets nettoomsättning om 160 MSEK innebar en ökning med 400% jämfört med Q2 2020 samtidigt som EBITDA ökade med 536% till47 MSEK, motsvarande en marginal om 29,4%. Justerat för förvärvskostnader når vi en EBITDA-marginal på 30,1%. Q2 bjöd på ett starkt momentum för oss och för branschen generellt trots fortsatt pandemipåverkan världen över, främst avseende kostnadsökningar, brist på insatsvaror och utmaningar i att boka transporter.

Vår organiska tillväxt på 45% var en bra bit över de 30% jag förväntade mig efter att Q2 förra året var något svagare på grund av pandemin. Ännu en gång överträffar vi marknadstillväxten och det siktar vi på även framåt. Mycket är fortfarande ogjort och vi har starka produktlinjer som kommer att utvecklas med ökade kanalsatsningar, detta med både nya produkter och helt nya terapiområden.

Även om vi lyckades med mycket under kvartalet blev ett antal av våra stora projekt något försenade och inledda de sista veckorna i kvartalet varför de ännu inte syns i våra försäljningsintäkter. Det gäller bland annat lanseringen av Animal Pharms produkter på internet-plattformarna Amazon och Chewy samt Pet MD® på Amazon UK och övriga Europa. Jag lovar återkoppling om dessa lite längre fram.

Här är ett axplock av händelser från våra dotterbolag och marknader runtom i världen som exemplifierar den höga aktivitetsnivån. Våra nyförvärvade bolag hade samtliga en hög lönsamhet och avseende tillväxt, att jämföra med vår organiska om 45%, varierade det från nästan 100% till någon enstaka som visade ensiffrig procentuell tillväxt. För de med något lägre tillväxt var det orsakat av en utmaning med att få leverans av produkter, det vill säga ännu ett kvartal med restorders vid kvartalets slut som kunde levereras nu i juli månad. Situationen har blivit något bättre än i förra kvartalet och med vårt förvärv av Vetio är det min uppfattning att vi i princip ska vara helt i fas innan året är slut. Vårt DNA är sälj och leverans varför det aldrig är helt tillfredställande att veta att vi kunde sålt ännu mer.

På, i princip, samtliga marknader ökade de två kanalerna, Veterinär och Husdjursbutiker markant då de jämfört med Q2 förra året nu till största del är öppna med normala kundflöden som resultat. Online, som för många av våra slutkunder var det enda alternativet under förra året, ökar men inte i samma omfattning som de andra två kanalerna. Utöver de fysiska butikernas öppning har de stora internet-plattformarna i USA och Europa en del utmaningar i sin lagerkapacitet vilket inneburit vissa begränsningar i hur mycket produkter säljare har fått lov att leverera in. Nya logistikcenters är dock under uppförande varför detta problem troligtvis löses upp under andra halvåret.

Det är extra glädjande att vi ser den starka utvecklingen i mellan- och sydeuropa fortsätta. Vårt online-team arbetar nu fokuserat med att lansera på samtliga Amazon-plattformar i Europa vilket, tillsammans med utökade satsningar i sociala medier, driver även försäljning i de fysiska kanalerna. Vår produktionsanläggning på Irland går för högtryck och med ett antal projekt för att starta produktion inom dermatologi under det andra halvåret kommer takten att öka ytterligare. Nutravet förtjänar ett särskilt omnämnande efter en rekordomsättning då man lanserat ett antal nya produkter, däribland ”nutraplaque®” med vår unika ingrediens, vilka fått en fantastisk respons från marknaden. Vårt grekiska dotterbolag är nu i full gång med sin lansering av Nutravet och även där är intresset stort för varumärket och de högkvalitativa och unika produkterna.

Under kvartalet har vi skickat stora leveranser till Asien (Kina och Sydkorea) samt en glädjande förstaorder till ett nytt foderprojekt, nu i Brasilien. För Sydamerika i övrigt vill jag gärna nämna Chile som utvecklats exceptionellt väl på kort tid. Trots storlek på marknad skulle jag inte bli förvånad om Chile kommer att vara vår största marknad i Sydamerika redan i år.

USA som, innan förvärvet av Vetio, svarade för över 60% av vår försäljning fortsätter att övertyga. SwedencareUSA bryter ny mark med sin lansering i Pet retail-kanalen av utvalda Stratford och Animal Pharm-produkter under Swedencare-varumärket. Officiell lansering är under SuperZoo i mitten av augusti men man har redan kommit in på en stor kedja i Kanada och fler är på gång! Detta är ett bra exempel hur vår grupp kan nyttja bredden i produktportföljen till nya affärer och segment. Vår nya lager- och logistik-hub i Florida har under kvartalet vuxit och omfattar nu Stratford, Animal Pharm och Holden2. Naturligtvis har det varit högre kostnader och intensiv belastning på de ansvariga kollegorna som utfört ett fantastiskt arbete. Holden2 utökar sin organisation för att projektleda stora interna och externa projekt för att öka närvaron i de digitala kanalerna. Fortsatt har vi fokus på Amazon och Chewy och på våra egna webbshoppar. Bland annat har vi lanserat ett ”autoship-program” på PetMDstore.com med bra respons. Rx första kvartal i gruppen var starkt och vi har redan fått några nya internationella marknader.

Kvartalet avslutades med vårt största förvärv någonsin, Vetio - den ledande CDMOn (Contract Development Manufacturing Organisation) inom djurhälsa. Med 20 MUSD i omsättning det första halvåret 2021 kommer Vetio att svara för en betydande del av vår totala omsättning redan i år och jag är övertygad om att bolaget fortsatt kommer ha en hög tillväxt med tanke på redan klara avtal och alla möjligheter som finns. Förvärvet ger oss även en helt annan säkerhet i vårt eget produktflöde samt kompetens inom produktutveckling som vi tidigare inte haft. Jag har fått många positiva kommentarer från branschen och även en del ”besvikna” sådana från företag som gärna hade velat förvärva Vetio. I samband med förvärvet fick vi in två nya strategiska investerare vilka gick in med 1 150 MSEK, ett tecken på intresset för Swedencare och något som ger oss självförtroende om att vi är på rätt väg. De nya ägarna kommer att bidra positivt både operationellt, främst inom foderområdet, och i vårt arbete med förvärv.

Vi har gjort många förvärv men Vetio måste betecknas som det mest transformativa, inte beroende på storlek utan att vi nu har en bredd och kapacitet som inte särskilt många i branschen besitter och det gör att vi kommer att kunna skapa helt nya typer av affärer. Vi har redan många nya affärsupplägg under utveckling men först väntar någon veckas semester för mig – en semester som jag går på stolt över vad vi levererat under kvartalet och med en förhoppning att även ni aktieägare både får semester och att ni är nöjda med våra insatser.

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 29 juli 2021

Fullständig halvårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.com

Swedencare bjuder in investerare och analytiker till en presentation av halvårsresultatet där VD Håkan Lagerberg och CFO Jenny Graflind kommenterar rapporten. Presentationen hålls idag kl. 11:00-11:30 CEST och går att följa via live webinar.

Webinariet nås genom denna länk:
https://swedencare.webinargeek.com/swedencare-live-presentation-of-our-q2-report-with-q-a/join/yb72gy69

MFN