Rapporter Swedbank gjorde en vinst på drygt 5,8 miljarder kr. Det var bättre än analytikerhusen förutspådde.

Swedbanks rörelseresultat blev 5.854 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 5.843 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 21 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Räntenettot blev 7.113 miljoner kronor, mot analytikersnittet på 6.946 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 3.551 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.588 miljoner.

Kreditförlusterna uppgick till 40 miljoner kronor. Förväntningarna låg på 277 miljoner kronor.

Swedbank upprepar att kostnaderna utvecklas i linje med bankens prognos och att bankens kostnadstak på 20,5 miljarder kronor exklusive utredningskostnader och den nya bankskatten kvarstår för 2022.

Under andra kvartalet hade Swedbank en avkastning på eget kapital på 12,0 procent. Förväntningarna enligt Infront var en avkastning på 12,1 procent, medan bankens långsiktiga mål är 15 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen var vid utgången av det första kvartalet 18,3 procent. Väntat enligt Infronts sammanställning var 18,5 procent.

Swedbanks räntenetto för 2022 års andra kvartal uppgick till 7.113 miljoner kronor, att jämföra med närmast föregående kvartals 6.762 miljoner. Utfallet var även högre än Infronts konsensusestimat som låg på 6.946 miljoner kronor.

”Det underliggande räntenettot påverkades positivt av högre utlåningsvolymer. Högre inlåningsmarginaler till följd av ökade marknadsräntor påverkade också positivt, men motverkades delvis av lägre utlåningsmarginaler”, skriver Swedbank i en jämförelse med närmast föregående kvartal.

Provisionsnettot blev 3.551 miljoner kronor. I närmast föregående kvartal var provisionsnettot 3.581 miljoner kronor och förväntningarna låg på 3.588 miljoner.

Intäktsraden nettoresultat av finansiella poster uppgick till 57 miljoner kronor, vilket kan jämföras med föregående kvartals 122 miljoner kronor och Infronts konsensus som var 301 miljoner.

”Inom Stora företag & Institutioner minskade resultatet främst till följd av att en utmanande kapitalmarknad har medfört negativa marknadsvärdeförändringar i handelslagret av obligationer där Swedbank är likviditetsgarant”, skriver Swedbank.