Aktie Swedbank avser ha 3 procentenheter högre genomsnittlig årlig intäktsökning än genomsnittlig årlig kostnadsökning, tack vare bankens prisstrategi och anpassning till ett normaliserat ränteläge, högre utlåningsvolymer, kommissionsintäkter och övriga intäkter, i linje med Swedbanks affärsprioriteringar. Det uppger banken beträffande sin finansiella plan till 2025 inför den digitala kapitalmarknadsdagen på tisdagen.

Målet om 15 procents avkastning på eget kapital 2025 stöds av att relationen mellan intäkter och kostnader, det så kallade K/I-talet, ska uppgå till 0,40 med strikt kostnadskontroll.

”Inflationspåverkan motverkas av effektivitetsvinster från automatisering av interna processer och strukturella kostnadsbesparingar”, skriver Swedbank.

Angående kapitalbasen ska kärnprimärkapitalrelationen vara 100-300 baspunkter över Finansinspektionens krav, där Swedbank siktar på att nå 200 baspunkter under 2025 och framåt.

Kreditförlustnivån ska vara 7 baspunkter 2025, baserat på det tioåriga genomsnittet, vilket inkluderar nedskrivningar inom portföljen avseende sjöfart och offshore. Justerat för dessa är det tioåriga genomsnittet 3 baspunkter, uppger banken.

Behåller utdelningspolicyn

Swedbank behåller sin utdelningspolicy att dela ut 50 procent av årsvinsten.

”Utöver ordinarie utdelning väntas vi till 2025 generera omkring 300 baspunkter i överskottskapital utöver den målsatta kapitalbufferten på 200 baspunkter. Eventuellt överskottskapital kommer att återföras till våra aktieägare”, skriver Swedbank.

Hur mycket överskottskapital som kan återföras, och när detta och en eventuell justering av bankens utdelningspolicy kan ske under planeringsperioden, är beroende av att Swedbank har större klarhet i sina kapitalbehov, heter det.

”I dessa tider är det av yttersta vikt att vi har hållbara, och med det lönsamma banker. Genom att vara lönsamma bidrar vi till ett finansiellt sunt och hållbart samhälle. När vi är lönsamma kan vi stötta våra kunder, ge utdelning till våra aktieägare och fortsätta utveckla banken. Och bidra till finansiell stabilitet. För våra kunder, våra anställda och för samhället”, säger Swedbanks vd Jens Henriksson.