Rapport Swedbanks rapport var bättre än vad analytikerna hade förväntat sig när det gäller resultat, räntenetto, provisionsnetto och kreditförluster. 

Swedbanks rörelseresultat blev 6.809 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 6.203 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Kreditförlusterna uppgick till 18 miljoner kronor. Förväntningarna låg vid 229 miljoner kronor.

Swedbanks räntenetto för 2021 års tredje kvartal uppgick till 6.590 miljoner kronor, att jämföra med det andra kvartalets 6.572 miljoner. Utfallet var 1 procent högre än Infronts konsensusestimat som låg på 6.546 miljoner kronor.

”Det underliggande räntenettot påverkades positivt av högre utlåningsvolymer. Utlåningsmarginalerna var sammantaget stabila. Marginalen på bolån minskade något då kunder fortsatte att välja bundna räntor i högre utsträckning än tidigare. Detta motverkades dock av högre marginaler på företagsutlåning”, skriver Swedbank i delårsrapporten.

Provisionsnettot blev 3.799 miljoner kronor. I andra kvartalet var provisionsnettot 3.674 miljoner kronor och förväntningarna låg på 3.631 miljoner.

”Intäkter från kapitalförvaltningen ökade till följd av en fortsatt gynnsam utveckling på aktiemarknaderna och en större volym förvaltat kapital. Intäkterna från kort och betalningar ökade till följd av att restriktionerna i Sverige fasats ut, samt av ett positivt säsongsmönster. Intäkterna från corporate finance-verksamheten minskade till stor del till följd av att andra kvartalet var positivt påverkat av ersättningen för en börsintroduktion i Finland”, skriver Swedbank.

Nettoresultat av finansiella poster uppgick till 553 miljoner kronor, vilket kan jämföras med andra kvartalets 645 miljoner kronor och Infronts konsensus som var 544 miljoner.

”Minskningen berodde på att det andra kvartalet påverkades positivt av Fastighetsbyråns aktieinnehav i Hemnet i samband med dess börsintroduktion. Intäkterna inom Stora företag & Institutioner ökade något, främst inom räntehandel, även om kundaktiviteten var säsongsmässigt låg”, skriver Swedbank.

Kostnadstak kvarstår

Swedbanks kostnadstak på 20,5 miljarder kronor exklusive utredningskostnader för 2021 och 2022 kvarstår.

Det framhåller Jens Henriksson i niomånadersrapportens vd-ord.

Avseende det gångna kvartalet noterar han att ”räntenettot och provisionsintäkterna ökade”.

”Kostnaderna ökade också något, men i linje med vår prognos”, skriver han.

Kostnaderna om 5.042 miljoner kronor i det gångna kvartalet var 3 procent lägre än Infronts snittestimat medan dels räntenettot men framför allt provisionsnettot var högre än konsensus och bidrog till att de totala intäkterna om nära 11,9 miljarder kronor var ett par procent högre än analytikersnittet.

Swedbank påpekar att provisionsnettot nådde upp till en ny rekordnivå medan kreditkvalitén är ”fortsatt god”.

Liksom SEB, SHB och Nordea var även Swedbanks kreditförluster lägre än väntat i det tredje kvartalet.

”Swedbanks kreditkvalitet var fortsatt god under det tredje kvartalet. Den ekonomiska återhämtningen har fortsatt och lättade restriktioner har inneburit ett lyft även för pandemipåverkade sektorer som besöksnäringen. Osäkerheter kvarstår dock kring bland annat spridningen av nya virusvarianter och framtida effekter i drabbade sektorer när statliga stödåtgärder dras tillbaka. De hårdast drabbade sektorerna hotell och restaurang, delar av handel och persontransporter utgör en begränsad del av Swedbanks utlåning”, heter det i kvartalsrapporten.

De högre intäkterna, lägre kostnaderna samt lägre kreditförlusterna bidrog till ett sammantaget 10 procent högre rörelseresultat än väntat i Infronts konsensus om 6,8 miljarder i det tredje kvartalet.