SWECO: Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)

2023-03-15 09:00:00

Sweco AB kallar till årsstämma torsdagen den 20 april 2023 kl. 15:00 på Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22 i Stockholm.

Kallelsen, som i sin helhet bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på Swecos webbplats (https://www.swecogroup.com/cases/arsstamma-2023/), kommer att vara införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 17 mars 2023. Samma dag publiceras meddelande i Svenska Dagbladet om att kallelse till årsstämman har skett.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 12 april 2023 (avstämningsdagen) och (ii) anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 14 april 2023 under adress Sweco AB, "Sweco Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00, per e-post till generalmeetingservice@euroclear.comeller via Swecos webbplats (https://www.swecogroup.com/cases/arsstamma-2023/).

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman enligt ovan, även låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen (onsdagen den 12 april 2023). Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per avstämningsdagen.

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande

2.Val av ordförande vid stämman

3.Val av två justeringspersoner

4.Upprättande och godkännande av röstlängd

5.Godkännande av dagordning

6.Fråga om stämman behörigen sammankallats

7.Verkställande direktörens anförande

8.Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022

9.Beslut om

a)        fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,

b)        disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning, och

c)         ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman

11.Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12.Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande

13.Val av revisor

14.Framläggande och godkännande av ersättningsrapport 2022

15.Beslut om

a)        införande av Aktiebonusprogram 2023, och

b)        överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet

16.Beslut om

a)        införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2023, och

b)        överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet

17.Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om

a)        förvärv av egna aktier, och

b)        överlåtelse av egna aktier

18.Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

Cision